Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)(ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ)(Приети с Резолюция MEPC.303(72) на Комите

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)
(ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ)
(Приети с Резолюция MEPC.303(72) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 13 април 2018 г. В сила за Република България от 1 януари 2020 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

Комитетът по опазване на морската среда, като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета по опазване на морската среда (Комитета), възложени му от международните конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването на морето,

Като припомня също Резолюция MEPC.20 (22), с която той прие Кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH), и Резолюция MEPC.16 (22), с която Кодекс BCH стана задължителен съгласно Анекс II от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL),

Като отбелязва член 16 от MARPOL и правило 1.4 от Анекс II на MARPOL относно процедурата за изменение на Кодекса BCH,

Като има предвид предложените на седемдесет и втората си сесия изменения на Кодекса ВСН относно образеца на свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние:

1. Приема в съответствие с член 16(2)(d) от MARPOL изменения в Кодекс ВСН, чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция;

2. Определя в съответствие с член 16(2)(f)(iii) от MARPOL, че измененията на Кодекса ВСН се считат за приети на 1 юли 2019 г., освен ако преди тази дата не по-малко от една трета от страните или страните, чийто комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са съобщили на организацията възражението си срещу измененията;

3. Приканва Страните да отбележат, че в съответствие с член 16(2)(g)(ii) от MARPOL измененията на Кодекс ВСН влизат в сила на 1 януари 2020 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;

4. Приканва също Комитетът по морска безопасност да вземе предвид настоящата резолюция и да предприеме необходимите действия;

5. Изисква от Генералния секретар в съответствие с член 16(2)(e) от MARPOL да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията на Кодекс ВСН в приложението на всички страни по MARPOL;

6. Изисква още Генералният секретар да предаде копия от настоящата резолюция и нейното приложение на членовете на Организацията, които не са страни по MARPOL.


ПРИЛОЖЕНИЕ


ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Образец на свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние)


ДОПЪЛНЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ


1 Съществуващият параграф 6 се заменя със следното:

"6 Ръководствата за товарене и стабилност, изисквани съгласно параграф 2.2.1.1 от Кодекса, са налични на кораба в одобрена форма."

2 Добавя се нов параграф 7, както следва:

"7 Корабът трябва да бъде натоварен:

.1 * само в съответствие с потвърдените товарни състояния, отговарящи на изискванията за устойчивост в неповредено и повредено състояние, като се използва одобреният инструмент за устойчивост, осигурен в съответствие с параграф 2.2.1.2 от Кодекса;

.2* когато се допуска освобождаване, разрешено по параграф 2.2.1.3 от Кодекса, и одобреният инструмент за стабилност, изискван по параграф 2.2.1.2 от Кодекса, не е монтиран, товаренето трябва да се извършва в съответствие с един или повече от следните одобрени методи:

(i) * в съответствие с условията за товарене, предвидени в одобрените ръководства за товарене и устойчивост, посочени в точка 6 по-горе; или

(ii) * в съответствие с условията за товарене, проверени от разстояние, с използване на одобрени средства ................; или

(iii) * в съответствие с потвърдени условия на товарене, които се намират в рамките на одобрен диапазон от условия, определени в одобрените ръководства за товарене и устойчивост, посочени в точка 6 по-горе; или

(iv) * в съответствие с условията за товарене, проверени чрез използване на одобрени лимитиращи криви за KG/GM, определени в одобрените ръководства за товарене и устойчивост, посочени в точка 6 по-горе; и

.3 * в съответствие с товарните ограничения, приложени към настоящето свидетелство.

Когато се изисква товарене на кораба, несъответстващо на горепосочените инструкции, тогава необходимите изчисления, за аргументиране на предложените условия за товарене трябва да бъдат съобщени на администрацията, издаваща свидетелството, която може писмено да разреши приемането на предложените условия за товарене. **

* Изтрийте според случая.

** Вместо да бъде включен в свидетелството, този текст може да бъде приложен към него, ако е надлежно подписан и подпечатан."


ПРИЛОЖЕНИЕ 9


ЕДИННО ТЪЛКУВАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ I

(ОБРАЗЕЦ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЛАСТНИ ВОДИ) - КОНВЕНЦИЯ BWM


Допълнение I - Образец на Международно свидетелство за управление на баластните води

"Дата на инсталиране" по отношение на "Използван метод за управление на баластните води"

1 За целите на попълване на Международното свидетелство за управление на баластните води се използва датата, на която въвеждането в експлоатация е приключило в съответствие с раздел 8 от Насоките (G8) (MEPC.174(58) или MEPC.279 (70), според случая).

2 Независимо от горното следва да се отбележи, че по отношение на крайния срок за инсталиране на система за управление на баластни води, параграф 6 от Резолюция MEPC.279(70) (Насоки от 2016 г. за одобрение на системи за управление на баластни води (G8) предвижда следното:

"6 ПОСТИГНАТО Е СЪГЛАСИЕ, че за целите на параграфи 4 и 5 от настоящата резолюция думата "на инсталиране" означава датата на договаряне за доставка на системата за управление на баластните води на кораба. При липса на такава дата думата "на инсталиране" означава действителната дата на доставка на системата за управление на баластните води на кораба;".

3 Следователно могат да съществуват две дати, т.е. дата на договаряне на доставка или действителната дата на доставка, и датата, следваща въвеждането в експлоатация, във връзка с инсталирането на система за управление на баластни води.