Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

РЕШЕНИЕ № 980-НС ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗЛАТОМИРА ДИМИТРОВА КАРАГЕОРГИЕВА-МОСТРОВА ВЪВ ВТОРИ ИЗБОРЕН РАЙОН - БУРГАСКИ, И ИВАН РУМЕНОВ КЛИСУРСКИ В ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ИЗБОРЕН РАЙОН - СЛИВЕНСКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И

 

РЕШЕНИЕ № 980-НС ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗЛАТОМИРА ДИМИТРОВА КАРАГЕОРГИЕВА-МОСТРОВА ВЪВ ВТОРИ ИЗБОРЕН РАЙОН - БУРГАСКИ, И ИВАН РУМЕНОВ КЛИСУРСКИ В ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ИЗБОРЕН РАЙОН - СЛИВЕНСКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-382/19.11.2021 г. от Ивайло Ванев Вълчев - регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" във Втори изборен район - Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД", и да не бъде обявен за избран за народен представител във Втори изборен район - Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район - Сливенски.

С Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. Ивайло Ванев Вълчев е обявен за избран за народен представител ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" във Втори изборен район - Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район - Сливенски. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Ивайло Ванев Вълчев да не бъде обявен за избран за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК, поради което следва да се обявят за избрани следващите кандидати в листите на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" във Втори изборен район - Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район - Сливенски.

Въз основа на подаденото заявление от Ивайло Ванев Вълчев същият следва да бъде заличен от листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" във Втори изборен район - Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район - Сливенски.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Обявява за народен представител от Втори изборен район - Бургаски, Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова, ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" във Втори изборен район - Бургаски, на мястото на Ивайло Ванев Вълчев.

Обявява за народен представител от Двадесет и първи изборен район - Сливенски, Иван Руменов Клисурски, ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, на мястото на Ивайло Ванев Вълчев.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".