Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

Издадени от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Правилата определят условията за използване на радиочестотния спектър, включително техническите параметри за работа на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение.

Чл. 2. Разпределението на радиочестотните ленти от радиочестотните обхвати, предназначени за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба, е посочено в приложение № 1.

Чл. 3. Електронните съобщителни мрежи по чл. 1 са:

1. теснолентови PMR/PAMR мрежи - приложение № 2;

2. широколентови PMR/PAMR мрежи - приложение № 3;

3. RMR/GSM-R мрежи - приложение № 4;

4. мрежи от въздушна подвижна радиослужба - приложение № 5.

Раздел II.
Условия за използване на радиочестотния спектър и технически параметри

Чл. 4. Техническите параметри на мрежите по чл. 3 са посочени в приложения № 2, 3, 4 и 5.

Чл. 5. При използването на радиочестотния спектър се спазват стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение № 6, и всички действащи в Република България стандарти и стандартизационни документи, приложими за мрежите по чл. 3.

Чл. 6. (1) Използването на радиосъоръженията трябва да е в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

(2) Радиосъоръженията се монтират, поддържат и използват по начина и предназначението, определени от производителя, така че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани здравето и безопасността на хората и на домашните животни и защита на вещите.

(3) Не се допускат:

1. изменение на техническите параметри на радиосъоръженията спрямо тези, определени от производителя;

2. електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

Чл. 7. (1) При използването на радиочестотния спектър трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

(2) Лицата трябва да предприемат мерки за намаляване до минимум на риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

(3) В случай че електромагнитните излъчвания вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства превишат определените в съответните стандарти гранични стойности, предприятията се задължават да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на засегнатите устройства.

(4) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, лицата правят за своя сметка предписаните от Комисията за регулиране на съобщенията промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.

(5) В случай че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при тяхната работа преди инсталирането на последното не се наблюдава превишаване на гранични стойности, то лицето, инсталирало най-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания, или да преустанови работата на устройството.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тези правила:

1. "PMR/PAMR (Professional (Private) Mobile Radio/Public Access Mobile Radio)" са електронни съобщителни мрежи от земна подвижна радиослужба за осъществяване на електронни съобщения.

2. "Railway Mobile Radio (RMR)" e железопътно подвижно радио от следващо поколение, включващо глобална система за мобилни съобщения в железопътния транспорт (GSM-R - Global Mobile System-Railway).

3. "Електронна съобщителна мрежа за собствени нужди" е електронна съобщителна мрежа, използвана за осъществяване на електронни съобщения по нетърговски начин. Използване за собствени нужди е налице, когато мрежата не се използва като средство за предоставяне на електронни съобщителни услуги.

4. "EIRP/e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power)" e eквивалентна изотропно излъчвана мощност. Тя е равна на произведението на мощността на входа на антената и усилването на антената в дадена посока спрямо изотропна антена (абсолютно или изотропно усилване).

5. "FDD (Frequency Division Duplex)" е разделяне на дуплексните канали по честота.

6. "ETSI (European Telecommunication Standardization Institute)" е Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията.

7. "ECC (Electronic Communications Committee)" е Комитет по електронни съобщения към Европейската конференция на пощенските и далекосъобщителни администрации (СЕРТ).

Заключителни разпоредби

§ 2. Правилата се приемат на основание чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

§ 3. Настоящите правила са нотифицирани с номер 2021/501/BG по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

§ 4. Техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба, приети с Решение № 82 от 14.02.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (ДВ, бр. 19 от 2019 г.), се отменят.


Приложение № 1 към чл. 2


Разпределение на радиочестотните ленти за PMR/PAMR мрежи и мрежи от въздушна подвижна радиослужба

 

Радиочестотен обхват,

MHz

Радиочестотни ленти,

MHz1

Предназначение

Дуплексно отстояние, MHz

50

29.7-54

симплекс

 

60

54-61

дуплекс MS 1

7

61-68

дуплекс BS 1

80

68-74.8

дуплекс MS 2

9.8

77.8-84.6

дуплекс BS 2

75.2-77.7

дуплекс MS 3

9.8

85.0-87.5

дуплекс BS 3

77.7-77.8

симплекс

 

84.6-85.0

симплекс

 

118-137

118-136.975

въздушна подвижна

 

160

146-146.8

симплекс

 

146.8-149.9

дуплекс MS 1

4.5

151.4-154.5

дуплекс BS 1

149.9-150.05

симплекс

 

150.05-151.4

дуплекс MS 2

4.5

154.65-156.0

дуплекс BS 2

154.5-154.65

симплекс

 

156.0-157.45

морска подвижна

 

157.45-160.6

дуплекс MS 3

4.5

162.05-162.875

дуплекс BS 3

160.6-160.975

морска подвижна

 

160.975-161.475

симплекс

 

161.475-162.05

морска подвижна

 

420

406.1-4112

симплекс

 

411-420

дуплекс MS

10

421-430

дуплекс BS

460

440-450

симплекс

 

450-460

дуплекс MS

10

460-470

дуплекс BS


BS - базова станция, включително ретранслаторна

MS - мобилна станция, включително преносима

Забележки:

1 Част от радиочестотните ленти от радиочестотните обхвати се използват за нуждите на националната сигурност съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

2 Използването на радиочестотна лента 406.1-406.2 MHz е ограничено само до съществуващите мрежи, като не се допуска предоставяне на честотен ресурс за нови мрежи.


Приложение № 2 към чл. 3, т. 1


Технически параметри на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба - теснолентови PMR/PAMR мрежи

 

 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1.

Радиослужба

Земна подвижна

 

2.

Приложение

PMR/PAMR

PMR/PAMR мрежи, включително мрежи за персонално повикване и TETRA

3.

Радиочестотна лента

50 MHz, 60 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 420 MHz, 460 MHz

Радиочестотните ленти по обхвати за симплексен или дуплексен режим на работа са посочени в приложение № 1.

Съвместното ползване на радиочестоти от няколко предприятия се допуска само за един и същ териториален обхват в съответното населено място

4.

Разпределение на каналите

Ширина на радиоканала

 

12.5 kHz/25 kHz

5.

Модулация/широчина на заеманата честотна лента

 

При предаване на глас се ползва опознавателен знак

6.

Посока/разделяне

Дуплексно отстояние:

60 MHz - 7 MHz

80 MHz - 9.8 MHz

160 MHz - 4.5 МHz

420 MHz - 10 MHz

460 MHz - 10 MHz

Обхват 50 MHz е предназначен само за симплексен режим на работа

7.

Предавателна мощност/плътност на мощността

Максималната e.i.r.p. за базова станция е до 10 W при ширина на канала 12.5 kHz и до 20 W при ширина на канала 25 kHz

 

8.

Достъп до канала и правила за заемането му

 

 

9.

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

10.

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11.

Допустими честотни планирания

Максимален размер на
зоната на обслужване:

- до 2 km;

- до 20 km;

- до 50 km;

- до 120 km;

- национална

•Зона на обслужване до 2 km се допуска само за мобилни станции

•За електронни съобщителни мрежи със зона на обслужване до 20 km и 50 km не се допуска разполагането на базови станции на надморска височина над 1000 m

•За електронни съобщителни мрежи със зона на обслужване до 120 km е необходимо поне една базова станция да бъде разположена на надморска височина над 1000 m

Условието за надморска височина над 1000 m не се прилага за населени места, разположени на надморска височина над 1000 m

Информативна част

12.

Планирани промени

 

 

13.

Позоваване

T/R 25-08

ECC/DEC/(19)02

 

БДС EN 300 086

БДС EN 300 113

БДС EN 300 219

БДС EN 300 296

БДС EN 300 341

БДС EN 300 390

БДС EN 300 392-2

БДС EN 300 394-1

БДС EN 300 396-2

БДС EN 300 471-1

БДС EN 300 471-2

БДС EN 301 166

БДС EN 302 561

БДС EN 303 035-1

БДС EN 303 035-2

БДС EN 303 039

EN 303 758

БДС EN 301 489-5

БДС EN 301 489-18

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org

 

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

14.

Номер на нотификацията

2021/501/BG

 

15.

Забележка

 

 


Приложение № 3 към чл. 3, т. 2


Технически параметри на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба -
широколентови PMR/PAMR

 

 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1.

Радиослужба

Земна подвижна

 

2.

Приложение

PMR/PAMR

Включително TETRA и CDMA - PAMR мрежи

3.

Радиочестотна лента

420 MHz

 

TX: 411.0-414.0

RX: 421.0-424.0

Мобилни станции

ТХ: 421.0-424.0

RX: 411.0-414.0

Базови станции

TX: 417.45-417.85

RX: 427.45-427.85

Мобилни станции

TX: 427.45-427.85

RX: 417.45-417.85

Базови станции

460 MHz

 

TX: 452.7-457.4

RX: 462.7-467.4

Мобилни станции

TX: 462.7-467.4

RX: 452.7-457.4

Базови станции

4.

Разпределение на каналите

50 kHz/100 kHz/150 kHz/

200 kHz

Широколентови PMR/PAMR в ленти 417.45-417.85 MHz/427.45-427.85 MHz

1.25 MHz

CDMA - PAMR

 

5.

Модулация/широчина на заеманата честотна лента

В съответствие с приложената технология

 

6.

Посока/разделяне

 

FDD

7.

Предавателна мощност/плътност на мощността

Съгласно приложимите стандарти

 

8.

Достъп до канала и правила за заемането му

В съответствие с приложената технология

 

9.

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

10.

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11.

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12.

Планирани промени

 

 

13.

Позоваване

T/R 25-08

ECC/DEC/(19)02

 

БДС EN 300 392-2

БДС EN 300 394-1

БДС EN 300 396-2

БДС EN 303 035-1

БДС EN 303 035-2

БДС EN 301 489-5

БДС EN 301 489-18

БДС EN 301 489-25

БДС EN 301 489-26

БДС EN 301 526

БДС EN 302 426

БДС EN 303 039

EN 303 758

ETSI TR 102 001

ETSI TR 102 491

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org

 

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

14.

Номер на нотификацията

2021/501/BG

 

15.

Забележка

 

 


Приложение № 4 към чл. 3, т. 3


Технически параметри на RMR/GSM-R мрежи

 

 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1.

Радиослужба

Земна подвижна

 

2.

Приложение

RMR/GSM-R

 

3.

Радиочестотна лента

TX: 874.4-880 MHz

RX: 919.4-925 MHz

Мобилни станции

TX: 919.4-925 MHz

RX: 874.4-880 MHz

Базови станции

4.

Разпределение на каналите

Ширина на радиоканала
200 kHz

GSM-R

 

5.

Модулация/широчина на заеманата честотна лента

В съответствие с приложената технология

 

 

6.

Посока/разделяне

45 MHz дуплексно
отстояние

 

7.

Предавателна мощност/плътност на мощността

Съгласно ECC/DEC/(20)02

 

8.

Достъп до канала и правила за заемането му

В съответствие с приложената технология

 

9.

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

10.

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11.

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12.

Планирани промени

 

 

13.

Позоваване

ECC/DEC/(20)02

ECC/REC/(05)08

 

БДС EN 301 502

БДС EN 301 511

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

14.

Номер на нотификацията

2021/501/BG

 

15.

Забележка

 

 


Приложение № 5 към чл. 3, т. 4


Технически параметри на електронни съобщителни мрежи от въздушна подвижна радиослужба

 

 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1.

Радиослужба

Въздушна подвижна

 

2.

Приложение

Комуникация "Въздух-
земя-въздух"

Само за собствени нужди

3.

Радиочестотна лента

118-136.975 MHz

Конкретните честоти се планират и се координират международно от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

4.

Разпределение на каналите

Ширина на радиоканала

 

8.33 kHz/25 kHz

5.

Модулация/широчина на заеманата честотна лента

 

 

6.

Посока/разделяне

 

 

7.

Предавателна мощност/плътност на мощността

Предавателната мощност се определя в разрешението

 

8.

Достъп до канала и правила за заемането му

 

 

9.

Разрешителен режим

Издаване на разрешение

 

10.

Допълнителни съществени изисквания

 

 

 

11.

Допустими честотни планирания

Максимален размер на
зоната на обслужване:

- до 2 km;

- до 20 km;

- до 50 km;

- до 120 km;

- национална

• Зона на обслужване до 2 km се допуска само за мобилни станции

• За електронни съобщителни мрежи със зона на обслужване до 20 km и 50 km не се допуска разполагането на базови станции на надморска височина над 1000 m

• За електронни съобщителни мрежи със зона на обслужване до 120 km е необходимо поне една базова станция да бъде разположена на надморска височина над 1000 m

Условието за надморска височина над 1000 m не се прилага за населени места, разположени на надморска височина над 1000 m

Информативна част

12.

Планирани промени

 

 

13.

Позоваване

ICAO, Annex 10

БДС EN 300 676-1

БДС EN 300 676-2

БДС EN 301 841-3

БДС EN 301 842-1

БДС EN 301 842-2

БДС EN 301 842-3

БДС EN 301 842-4

БДС EN 301 842-5

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-22

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org

 

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

14.

Номер на нотификацията

2021/501/BG

 

15.

Забележка

Ширина на канала 12.5 kHz се допуска само за съществуващи мрежи

 


Приложение № 6 към чл. 5Списък на приложими стандарти и стандартизационни документи за наземни мрежи

 

БДС EN 300 086

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен RF съединител, предназначени предимно за аналогов говор. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 113

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител, предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива

БДС EN 300 219

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения за предаване на сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 296

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говор. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 341

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирана антена за предаване на сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 390

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, предназначени за предаване на данни (и говор) и използващи интегрирана антена. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 392-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс данни (V+D). Част 2: Въздушен интерфейс (AI)

БДС EN 300 394-1

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания за изпитване за съответствие. Част 1: Радиосигнали

БДС EN 300 396-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания за работа в директен режим (DMO). Част 2: Въпроси на радиовръзката

БДС EN 300 471-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Правила за достъп и съвместно използване на канали от устройства, съответстващи на EN 300 113. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС EN 300 471-2

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна подвижна служба. Протокол за достъп, правила за заемане и съответни технически характеристики на радиоустройствата за предаване на данни по съвместно ползвани канали. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС ЕN 300 676-1

Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна модулация. Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

БДС ЕN 300 676-2

Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна модулация. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС ЕN 301 166

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител за аналогова и/или цифрова връзка (говор и/или данни), работещи на теснолентови канали. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 489-1

Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 1: Общи технически изисквания. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.1(b) от Директива 2014/53/ЕС и съществените изисквания на член 6 от Директива 2014/30/ЕС

БДС EN 301 489-5

Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 5: Специфични условия за частни наземни мобилни радиосъоръжения (PMR) и спомагателни съоръжения (разговорни и неразговорни) и наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.1(b) от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 489-18

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби. Част 18: Специфични условия за наземни TETRA радиосъоръжения

БДС EN 301 489-22

Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 22: Специфични условия за наземно базирани авиационни мобилни и фиксирани радиосъоръжения. Хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост

БДС EN 301 489-25

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 25: Специфични условия за CDMA 1x мобилни станции с разширен спектър и спомагателни съоръжения

БДС EN 301 489-26

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 26: Специфични условия за CDMA 1x базови станции с разширен спектър, ретранслатори и спомагателни съоръжения

БДС EN 301 502

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Съоръжения за базова станция (BS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 511

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Съоръжения за мобилни станции (MS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 526

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилна станция с CDMA разширен спектър, работеща в обхват за клетъчни мрежи 450 MHz (CDMA 450) и в PAMR обхвати 410, 450 и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 841-3

VHF цифрова линия от 2-ри вид за връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 3: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 842-1

VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно базираните съоръжения. Част 1: Европейски стандарт (EN) за съоръжения на земята

БДС EN 301 842-2

HF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно базираните съоръжения. Част 2: Общо описание и слой на данни

БДС EN 301 842-3

VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно базираните съоръжения. Част 3: Допълнителни аспекти при разпръскване

БДС EN 301 842-4

VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно базираните съоръжения. Част 4: Функции при връзка от точка до точка

БДС EN 301 842-5

VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 5: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 302 426

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за ретранслатори с CDMA разлят спектър, работещи в обхвата 450 MHz за клетъчни мрежи (CDMA 450) и в обхватите за PAMR 410 MHz, 450 MHz и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 302 561

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива, работещи с широчина на канала 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz или 150 kHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 303 035-1

Хармонизиран европейски стандарт за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 1: Глас плюс данни (V+D)

БДС EN 303 035-2

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран европейски стандарт за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 2: Режим на директна връзка (DMO)

БДС EN 303 039

Земна подвижна служба. Спецификация за многоканален предавател за PMR служба. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

EN 303 758

TETRA radio equipment using non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz; Harmonised Standard for access to radio spectrum

СД ETSI/TR 102 001

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Справочен документ за системи за разширена пакетна TETRA услуга (TAPS)

СД ETSI/TR 102 491

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Усъвършенствана TETRA услуга за данни (TEDS). Системен справочен документ

ICAO, Annex 10

Aeronautical Telecommunications, volume III, volume V