Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)(СПЕЦИАЛНИ, ЕКСПЛОАТАЦИОННИ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ) (Приети с Резолюция MEPC.319(74) на Комитета по опазване на морската среда

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)
(СПЕЦИАЛНИ, ЕКСПЛОАТАЦИОННИ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ)

(Приети с Резолюция MEPC.319(74) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 май 2019 г. В сила за Република България от 1 януари 2021 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

Комитетът по опазване на морската среда,

Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета по опазване на морската среда (Комитета), възложени му от международните конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването на морето от кораби,

Като припомня също Резолюция MEPC.20 (22), с която той прие Кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH), и Резолюция MEPC.16(22), с която Кодексът BCH стана задължителен съгласно Анекс II от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL),

Като отбелязва член 16 от MARPOL и правило 1.4 от Анекс II на MARPOL относно процедурата за изменение на Кодекс BCH,

Като взема предвид предложените на седемдесет и четвъртата си сесия изменения на Кодекс ВСН относно специалните, оперативните и минималните изисквания,

1 Приема в съответствие с член 16(2)(d) от MARPOL изменения на Кодекс ВСН, чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция;

2 Определя в съответствие с член 16(2)(f)(iii) от MARPOL, че измененията на Кодекс ВСН се считат за приети на 1 юли 2020 г., освен ако преди тази дата не по-малко от една трета от страните или страните, чийто комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са съобщили на Организацията възражението си срещу измененията;

3 Приканва Страните да отбележат, че в съответствие с член 16(2)(g)(ii) от MARPOL измененията на Кодекса ВСН влизат в сила на 1 януари 2021 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;

4 Приканва също така Комитетът по морска безопасност да вземе предвид настоящата резолюция и да предприеме необходимите действия;

5 Изисква от Генералния секретар в съответствие с член 16(2)(e) от MARPOL да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията на Кодекс BCH, съдържащи се в приложението, на всички страни по MARPOL;

6 Изисква още Генералният секретар да предаде копия от настоящата резолюция и приложението към нея на членовете на Организацията, които не са страни по MARPOL.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)


Глава IV

Специални изисквания


1 Нов раздел 4.24 се добавя след съществуващия раздел 4.23, както следва:

"4.24 Оборудване за откриване на сероводород (H2S) от течни товари
Оборудване за откриване на сероводород (H2S) трябва да се осигури на борда на кораби, превозващи течни товари, които е възможно да образуват H2S. Трябва да се отбележи, че когато се използват очистители и биоциди, те може да не са 100 % ефективни за контролиране на образуването на H2S. За удовлетворяване на това изискване могат да се използват инструменти за откриване на токсични пари, отговарящи на изискването в 3.11.1 от Кодекса за тестването за H2S."


Глава V

Експлоатационни изисквания


2 Параграф 5.2.7 се заменя със следното:

"5.2.7 Когато колона m в таблицата на глава VI на този кодекс се позовава на този параграф, товарът е предмет на изискванията за предварително измиване в правило 13.7.1.4 от Анекс II на MARPOL."


Глава VI

Обобщение на минималните изисквания


Кръстосани препратки към изискванията на кодексите IBC/BCH

3 Следните кръстосани препратки са добавени в раздел Специални изисквания (колона o):

"15.15 4.24

16.2.7 5.2.7".