Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

РЕШЕНИЕ № 814 ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯ

 

РЕШЕНИЕ № 814 ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪК И ЧАКЪЛ, ОТ НАХОДИЩЕ "ВОДОЛЕЙ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВОДОЛЕЙ И С. ДИЧИН, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СКЛЮЧЕН НА 1 МАРТ 2012 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ "АГРОСТРОЙ", ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Обн. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

На основание чл. 71 от Закона за подземните богатства във връзка с чл. 25, ал. 1, изречение първо, предложение първо и ал. 2 от Закона за задълженията и договорите във връзка с т. 4 от Решение № 927 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 103 от 2011 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Констатира:

1.1. Неизпълнение на условията за влизане в сила на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Водолей", разположено в землището на с. Водолей и с. Дичин, община Велико Търново, област Велико Търново, сключен на 1 март 2012 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Производствена кооперация "Агрострой" - гр. Велико Търново, в изпълнение на Решение № 927 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 103 от 2011 г.) - влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост по реда на Закона за опазване на околната среда във връзка с чл. 31, ал. 1 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, и предоставяне на банковата гаранция по т. 9.1.1 от Решение № 927 на Министерския съвет от 2011 г.

1.2. Обективна невъзможност за изпълнение на условията по т. 1.1 поради заличаване на търговското дружество - концесионер.

2. Оправомощава министъра на енергетиката да представлява концедента по дела, свързани с решението.

3. Находище на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ - строителни материали - пясък и чакъл, "Водолей", разположено в землищата на с. Водолей и с. Дичин, община Велико Търново, област Велико Търново, да бъде включено в списъка на подземните богатства с установени находища по чл. 2, ал. 4 от Закона за подземните богатства в 30-дневен срок от влизането в сила на решението.

4. Министърът на енергетиката да организира предаването и приемането на обекта на концесия в тридесетдневен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник" при условия и по ред, определени в действащото към датата на предаването законодателство.

5. До предоставянето му на концесия находище "Водолей", разположено в землищата на с. Водолей и с. Дичин, община Велико Търново, област Велико Търново, да се управлява от областния управител на област Велико Търново.

6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник".