Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 26.XI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 17 ОТ 2017 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 17 ОТ 2017 Г.)

Издадена от Висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.99 от 26 Ноември 2021г.

§ 1. В чл. 5, ал. 1 изречения второ и трето се заличават.

§ 2. В чл. 6, ал. 2, т. 3 след думите "които се изискват," се добавя думата "срокът" и се поставя запетая.

§ 3. В чл. 8, ал. 3 след думата "срока" съюзът "и" се заменя със запетая и след думата "мястото" се добавя "и начина".

§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 5, т. 8 думите "четирима редовни членове - хабилитирани учени по наказателноправни науки" се заменят с "един редовен член - хабилитиран учен по наказателноправни науки".

2. В ал. 6 думите "ал. 4" се заменят с "ал. 5".

3. В ал. 7, изречение първо думите "ал. 4" се заменят с "ал. 5" и думите "ал. 5" се заменят с "ал. 6".

§ 5. В чл. 19, ал. 1 думите "по въпроси" се заличават.

§ 6. В чл. 28 се правят следните изменения:

1. В ал. 9 думите "ал. 9" се заменят с "ал. 7".

2. В ал. 10 думите "ал. 8" се заменят с "ал. 7".

3. В ал. 11 думите "ал. 8" се заменят с "ал. 7".

§ 7. В чл. 33 ал. 4 се изменя така:

"(4) Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет се произнася с решение относно необходимостта от извънредно атестиране на допуснатите до участие в съответния конкурс кандидати. Наличието на предпоставките за провеждане на извънредно атестиране се съобразява към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в "Държавен вестник"."

§ 8. В чл. 36 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите "които се избират" се заменят с "който се избира".

2. В ал. 5 думите "ал. 3" се заменят с "ал. 4" и думите "не по-малко от 50 процента от магистратите" се заменят с "всички магистрати".

3. В ал. 6 думите "ал. 3" се заменят с "ал. 4".

§ 9. В чл. 39, ал. 4 първата т. 21 се отменя, като номерацията на втората т. 21 и т. 22 става съответно т. 22 и т. 23.

§ 10. Създава се чл. 40а:

"Чл. 40а. (1) Конкурсната комисия извършва комплексна преценка и анализ на данните по т. 1, 2 и 3, като поставя оценка по шестобалната система с точност до 0,25 стотни по всеки един от тях:

1. резултати от последното атестиране на кандидатите и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет;

2. данни от кадровото дело на кандидатите;

3. разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите.

(2) Конкурсната комисия извършва преценка на проверените дела или преписки по ал. 1, т. 3 на базата на следните критерии:

1. общи за съдии, прокурори и следователи:

а) практически познания на кандидатите в областта на материалното и процесуалното право;

б) умения за анализ на правнорелевантни факти и доказателства;

в) способност на кандидатите да боравят с нормативни актове, да извличат от тях необходимата информация, да вземат решения и да ги аргументират;

2. специфични за съдии:

а) умение за оптимална организация на работата, способност за своевременно и адекватно планиране на съдебните заседания;

б) подготовка на съдебно заседание;

в) умения за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол;

3. специфични за прокурори:

а) способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство;

б) брой необжалвани прокурорски актове, включително постановленията за прекратяване и спиране на наказателното производство, брой окончателни съдебни актове, постановени по внесени от кандидата актове, както и окончателните съдебни актове за връщане на делата за отстраняване на процесуални нарушения и причините за това; брой на уважените протести, потвърдените, изменените и отменените прокурорски актове при инстанционния и служебния контрол;

4. специфични за следователи:

а) умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното производство;

б) умения за провеждане на следствени действия и съставяне на протоколи за тях;

в) съответствието на актовете на прокурора с мнението на следователя след окончателното приключване на разследването и върнатите дела за допълнително разследване.

(3) Членовете на конкурсната комисия поставят в индивидуален протокол една обща оценка, средноаритметична на трите цифрови компонента по ал. 1, т. 1 - 3.

(4) Общата оценка за притежаваните от кандидата професионални качества се формира като средноаритметична от трите цифрови оценки по чл. 40а, ал. 1, т. 1 - 3, а в случаите на чл. 189, ал. 4 от Закона за съдебната власт - плюс оценката от писмения изпит.

(5) Председателят на конкурсната комисия предава индивидуалните протоколи на представител на администрацията на Висшия съдебен съвет, за което се съставя протокол."

§ 11. В чл. 47, ал. 4, изречение второ думата "приемат" се заменя с "разглеждат".

§ 12. В чл. 48 след думата "биография" запетаята ведно с думите "декларацията за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото на кандидатите за административни ръководители" се заличават.

§ 13. Приема се нов Образец 29 към чл. 40а, ал. 3:

"Образец 29 към чл. 40а, ал. 3


ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТЕН ПРОТОКОЛ

на

...........................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

във връзка с провеждане на конкурс за преместване/повишаване за заемане на длъжността ".................................................." в 

Вх.

Име, презиме, фамилия

Заемана
длъжност

ОЦЕНКИ

Средноаритметична оценка от трите цифрови компонента по чл. 40а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3

(кол. 4+5+6)/3)

чл. 40а, ал. 1, т. 1

чл. 40а, ал. 1, т. 2

чл. 40а, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис: ................................................

 

"

§ 14. Приема се нов Образец 30 към чл. 40а, ал. 4:

"Образец 30 към чл. 40а, ал. 4


ПРОТОКОЛ

за формиране на обща оценка на кандидатите в конкурса за повишаване/преместване
в длъжност ..................................

№ по ред

Вх.

Име,
презиме и фамилия

Заемана
длъжност

Оценки от
индивидуалните протоколи

Средноаритметична оценка от трите цифрови компонента по чл. 40а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3

(кол. 4+5+6+7+8)/5)

Писмен изпит

Обща оценка на кандидата
(кол. 9+10)
(кол. 9+10)/2)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"

§ 15. Приема се нов Образец 31 към чл. 40а, ал. 5:

"Образец 31 към чл. 40а, ал. 5


ПРОТОКОЛ

Днес, .............................. г., ....................... ч.,

г-н/г-жа ............................................................................................................................................

(име и фамилия)

- .......................................................... в/във ......................................................  и председател на

       (длъжност)                                             (орган на съдебната власт)

конкурсната комисия за провеждане на конкурс за повишаване/преместване в длъжност, предаде в администрацията на ВСС индивидуалните протоколи от оценяването на кандидатите за заемане на длъжността " ............................................ " в/във ..........................

 

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

..................................................

..................................................

Председател на комисията

Представител на АВСС

(................................................)

(................................................)


"

§ 16. Приема се нов Образец 32 към чл. 41, ал. 1:

"Образец 32 към чл. 41, ал. 1


ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за ............................  в/във ............................................................

Вх.

Име, презиме и фамилия

Заемана длъжност към ДВ

Обща оценка на кандидата по чл. 40а, ал. 4 от Наредбата

Стаж в съответната система на ОСВ към ДВ

Юридически стаж към ДВ

Г

М

Д

Г

М

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател:

1. .........................................

Членове:

2. .........................................

3. .........................................

4. .........................................

                                    5. ..........................................


"