Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 30.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ДВ, БР. 27 ОТ 1998 Г.)

В сила от 30.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 51:

"51. за издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие - 20 лв."

§ 2. Член 10 се изменя така:

"Чл. 10. (1) За предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 18, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4, чл. 33о и чл. 33р от Закона за чужденците в Република България се събира такса в размер 150 лв.

(2) За предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24в от Закона за чужденците в Република България се събира такса в размер 100 лв.

(3) За предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24б, 24и, 24к, 33к и 33л от Закона за чужденците в Република България се събира такса в размер 110 лв.

(4) За предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24м от Закона за чужденците в Република България се събира такса в размер 7 лв.

(5) За предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България, с изключение на случаите по ал. 1 - 4, когато се предоставя пребиваване за 6 месеца, се събира такса в размер 200 лв., а когато се предоставя пребиваване над 6 месеца до 1 година, се събира такса в размер 500 лв.

(6) Срокът, за който се събират таксите по ал. 1 - 4, се изчислява от датата на изтичането на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в Република България, ако няма прекъсване на срока за пребиваване.

(7) За заявяване на услуга по ал. 5 се събира такса в размер 10 лв."

§ 3. Член 10б се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".