Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 30.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г.)

В сила от 30.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Мерките за специална защита се осъществяват от Бюро по защита на застрашени лица, наричано по-нататък "Бюрото по защита", в съответствие с акт на министъра на правосъдието или решение на Съвета по защита за предоставяне на специална защита на застрашени лица."

2. В ал. 2 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

§ 2. В чл. 3, ал. 2 думите "правила, утвърдени от главния прокурор" се заменят с "правилата за дейността на Бюрото по защита по чл. 14в от ЗЗЛЗВНП, утвърдени от министъра на правосъдието".

§ 3. В чл. 4 думата "директор" се заменя с "ръководител".

§ 4. В глава първа се създава чл. 4а:

"Чл. 4а. Бюрото по защита на застрашени лица е самостоятелна организационна единица по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)."

§ 5. В чл. 5, ал. 1 думата "директорът" се заменя с "ръководителят".

§ 6. В чл. 6, ал. 1 думата "директорът" се заменя с "ръководителят".

§ 7. В чл. 8, ал. 3 думите "разпореждането на главния прокурор" се заменят с "акта на министъра на правосъдието".

§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Настаняването в друго място за изтърпяване на наказанието или за изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛЗВНП на застрашеното лице се осъществява по предложение на ръководителя на Бюрото по защита и се осигурява от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието."

2. В ал. 3 думата "директора" се заменя с "ръководителя".

§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "разпореждането на главния прокурор" се заменят с "акта на министъра на правосъдието".

2. В ал. 2 думите "разпореждане на главния прокурор" и "директора" се заменят съответно с "акт на министъра на правосъдието" и "ръководителя".

§ 10. В чл. 12, ал. 1, изречение първо думата "директорът" се заменя с "ръководителят".

§ 11. В чл. 13, ал. 1 в основния текст думата "директорът" се заменя с "ръководителят".

§ 12. В чл. 14, ал. 5 думата "директора" се заменя с "ръководителя".

§ 13. В чл. 17 след думите "настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието" се добавя "или за изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража".

§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "разпореждането на главния прокурор" се заменят с "акта на министъра на правосъдието".

2. В ал. 2 думите "допълнително разпореждане на главния прокурор" се заменят с "допълнителен акт на министъра на правосъдието".

3. Създават се ал. 4 и 5:

"(4) За защитените лица се внасят здравноосигурителни вноски от деня на започване изпълнението на мерки от Програмата за защита и придобиват статус на здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права. Вноските са за сметка на средствата по прилагане на специалната защита.

(5) Алинея 4 не се прилага при разпоредена мярка по чл. 6, ал. 2, т. 4 от ЗЗЛЗВНП."

§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата "директора" се заменя с "ръководителя".

2. В ал. 3, изречение второ думата "директора" се заменя с "ръководителя".

3. Алинея 4 се изменя така:

"(4) В случаите, когато по реда на чл. 6, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП лицето ползва новите основни данни и издадените въз основа на тях документи след излизане от Програмата за защита, се прилага редът по ал. 3. Ползването на документите с предходните основни данни се извършва за всеки конкретен случай след разрешение на ръководителя на Бюрото по защита в присъствието на служител от Бюрото по защита. Документите с предходните основни данни на лицето продължават да се съхраняват в Бюрото по защита."

§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "представляващия Висшия съдебен съвет" се заличават.

2. В ал. 2 след думите "чл. 13а, ал. 2, т. 2" се добавя "и по чл. 14, ал. 5".

§ 17. В чл. 23, ал. 1 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието", а след думите "чл. 17, ал. 2" запетаята и думите "т. 3" се заличават.

§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите "предоставена на лица с разпореждане на главния прокурор" се заличават.

2. Създава се нова ал. 3:

"(3) Съветът по защита взема решения при спазване на принципа "необходимост да се знае" съгласно ЗЗКИ, с които дава пълно или частично съгласие или отказва разгласяване на информация, която е известна на Бюрото по защита във връзка с изпълнението на специалната защита. Информацията, предоставена на органи на съдебната и държавната власт и на местното самоуправление, че лицето е защитено, не се счита за разгласяване на информация по смисъла на чл. 14, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП."

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в т. 4 думите "разпореждане на главния прокурор" се заменят с "акт на министъра на правосъдието".

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

5. Създава се ал. 6:

"(6) Решенията на Съвета по защита по чл. 14, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП съдържат:

1. дата на решението;

2. личните данни на застрашеното лице;

3. даване на пълно или частично съгласие или отказ за разгласяване на информация, която е известна на Бюрото по защита във връзка с изпълнението на специалната защита."

6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

§ 19. В глава трета заглавието на раздел II се изменя така:

"Министър на правосъдието".

§ 20. Член 26 се изменя така:

"Чл. 26. (1) Министърът на правосъдието осъществява общо ръководство и контрол върху дейността на Бюрото по защита.

(2) За организирането и изпълнението на мерките за специална защита на застрашени лица по смисъла на ЗЗЛЗВНП министърът на правосъдието:

1. нарежда прилагане на мерки по предварителната защита и прекратяване на тяхното действие;

2. нарежда прилагане на мерки по Програмата за защита и прекратяване на тяхното действие;

3. оправомощава ръководителя на Бюрото по защита временно да прилага други мерки за защита с цел повишаване сигурността на застрашените/защитените лица на територията на Република България;

4. одобрява или прекратява мерки, взети от ръководителя на Бюрото по защита, в случаите по чл. 6, ал. 4 и чл. 17а, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;

5. сключва или оправомощава ръководителя на Бюрото по защита да сключва споразумения за изпълнение на мерките по чл. 27, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;

6. сключва споразумения за сътрудничество и взаимодействие и издава съвместни инструкции за взаимодействие с органите на държавната власт и местното самоуправление относно реда и предпоставките за оказване на съдействие по ЗЗЛЗВНП;

7. осъществява международно сътрудничество във връзка с изпълнение на Програмата за защита при условията на взаимност или във връзка с международен договор, по който Република България е страна;

8. ръководи заседанията на Съвета по защита;

9. определя с правилата по чл. 2, ал. 2 реда за отпускане на допълнителна финансова помощ;

10. представя пред Съвета по защита писмените отчети относно изпълнението на специалната защита;

11. получава доклади и уведомява Съвета по защита в тридневен срок за взетите мерки по чл. 6, ал. 2, т. 5 и чл. 27, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;

12. получава доклади и уведомява Съвета по защита за необходимост от разгласяване на информация по чл. 14, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП.

(3) Министърът на правосъдието:

1. осъществява правомощията на орган по назначаване съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и Закона за държавния служител (ЗДСл) за държавните служители в Бюрото по защита;

2. утвърждава Класификатор на длъжностите по ЗМВР и Кодекса на труда (КТ) в Бюрото по защита;

3. утвърждава структурата и щата в Бюрото по защита;

4. утвърждава длъжностни разписания;

5. утвърждава длъжностна характеристика за длъжността "ръководител" на Бюрото по защита;

6. назначава и освобождава ръководителя на Бюрото по защита;

7. назначава и освобождава държавни служители по ЗМВР на ръководни и изпълнителски длъжности, както и стажанти, спечелили конкурс за изпълнителски длъжности по ЗМВР;

8. преназначава държавни служители по ЗМВР на висши ръководни и ръководни длъжности;

9. преназначава държавни служители по ЗМВР от висши ръководни и ръководни длъжности на изпълнителски длъжности;

10. преназначава държавни служители по ЗМВР, спечелили конкурс, от младши изпълнителски на изпълнителски длъжности;

11. назначава, преназначава и освобождава държавни служители по ЗДСл;

12. разрешава ползване, прекъсва и отменя отпуск на ръководителя на Бюрото по защита, командирова го в чужбина и определя ред за командироването му в страната във връзка с изпълнението на служебните му задължения;

13. определя условията и реда за награждаване на служителите на Бюрото по защита;

14. налага на служителите на Бюрото по защита предвидените в ЗМВР и ЗДСл дисциплинарни наказания;

15. назначава Дисциплинарен съвет за разглеждане на дисциплинарни дела срещу държавни служители по ЗДСл;

16. контролира оценяването на изпълнението на длъжността на служителите, заемащи ръководни длъжности по ЗДСл;

17. определя условията и реда за формиране на основните и допълнителните възнаграждения и материално осигуряване на служителите в Бюрото по защита, произтичащи от ЗМВР, ЗДСл и КТ;

18. утвърждава Етичен кодекс за поведението на държавните служители по ЗМВР в Бюрото по защита;

19. упълномощава ръководителя на Бюрото по защита да управлява служебните автомобили на бюрото;

20. определя вида и реда за ползване на специално облекло и отличителни знаци от държавните служители по ЗМВР при изпълнение на служебните им задължения;

21. определя вида на служебните карти и отличителния знак, както и условията и реда за издаването и ползването им;

22. утвърждава почетен знак на Бюрото по защита.

(4) Министърът на правосъдието може да делегира на ръководителя на Бюрото по защита отделни свои правомощия по ЗМВР, ЗДСл и КТ извън посочените по ал. 3."

§ 21. В чл. 27 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите "Главният прокурор" се заменят с "Министърът на правосъдието";

б) в т. 6 думата "директора" се заменя с "ръководителя".

2. В ал. 3, т. 1 думите "разпореждането на главния прокурор" се заменят с "акта на министъра на правосъдието".

3. В ал. 4 думата "Разпореждането" се заменя с "Актът".

§ 22. В глава трета заглавието на раздел III се изменя така:

"Бюро по защита на застрашени лица".

§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Бюрото по защита е юридическо лице със седалище в гр. София. Ръководителят на Бюрото по защита на застрашени лица е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на правосъдието."

2. В ал. 2 думите "устройството и" се заличават, а думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

"(3) Структурата на Бюрото по защита се организира в отдели, сектори и самостоятелни звена на пряко подчинение на ръководителя.

(4) Функционалните задължения на структурните звена в Бюрото по защита по ал. 3 се определят в правилата за дейността по чл. 14в от ЗЗЛЗВНП."

§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "Директорът" и "главния прокурор" се заменят съответно с "Ръководителят" и "министъра на правосъдието".

2. В ал. 2:

а) в основния текст думата "Директорът" се заменя с "Ръководителят";

б) точка 2 се изменя така:

"2. осъществява пряко ръководство и контрол върху цялостната дейност и служителите на Бюрото по защита;"

в) точка 4 се изменя така:

"4. планира, разпределя и контролира използването на бюджетните средства на Бюрото по защита и се разпорежда с тях;"

г) в т. 5 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието";

д) в т. 6 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието";

е) в т. 7 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието";

ж) в т. 8 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието";

з) създава се т. 9а:

"9а. издава заповеди за изпълнението на други мерки за защита, които временно да се прилагат при необходимост заедно с взетата мярка за защита по отношение на застрашеното/защитеното лице;"

и) в т. 10 думите "съответното разпореждане на главния прокурор" се заменят със "съответния акт на министъра на правосъдието";

к) в т. 14 думите "разпореждане на главния прокурор" се заменят с "акт на министъра на правосъдието";

л) точки 16, 17 и 18 се изменят така:

"16. осъществява взаимодействие с други органи на държавна власт и местно самоуправление, със сродни служби на чужди държави;

17. отговаря за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане на резултатите от обществените поръчки, свързани с дейността на Бюрото по защита на застрашени лица;

18. управлява човешките ресурси в Бюрото по защита, като:

а) изготвя предложения за промени в Класификатора на длъжностите по ЗМВР и КТ в Бюрото по защита, структурата, щата и длъжностните разписания на Бюрото по защита;

б) утвърждава длъжностни характеристики на служителите в Бюрото по защита;

в) изготвя предложения за назначаване и освобождаване на държавни служители на ръководни и изпълнителски длъжности по ЗМВР, както и на стажанти, спечелили конкурс за изпълнителски длъжности по ЗМВР;

г) изготвя предложения за преназначаване на държавни служители по ЗМВР на ръководни длъжности;

д) назначава и освобождава държавни служители по ЗМВР на младши изпълнителски длъжности, както и стажанти, спечелили конкурс за младши изпълнителски длъжности по ЗМВР;

е) преназначава държавни служители по ЗМВР на изпълнителски и младши изпълнителски длъжности по ЗМВР, извън случаите по чл. 26, ал. 3, т. 9 и 10;

ж) изготвя предложения за назначаване, преназначаване и освобождаване на държавни служители по ЗДСл;

з) сключва, изменя и прекратява трудови договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, при условията и по реда на КТ и ЗМВР;

и) утвърждава поименни разписания;

к) разрешава ползването, прекъсва и отменя отпуск на служителите на Бюрото по защита;

л) командирова служители на Бюрото по защита в чужбина и страната във връзка с изпълнение на служебните им задължения;

м) контролира отчитането и изплащането на положения извънреден труд от служителите по ред, определен от министъра на правосъдието;

н) контролира дейността по оценяването на постигнати резултати в служебната дейност на служители по ЗМВР;

о) издава заповеди за изплащане на допълнителни възнаграждения, произтичащи от ЗМВР и ЗДСл;

п) разрешава изплащането на пътни разходи на служителите по време на платения годишен отпуск;

р) награждава служителите от Бюрото по защита с отличия и награди по чл. 192, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМВР при условия и по ред, определени от министъра на правосъдието;

с) налага на служителите предвидените в ЗМВР дисциплинарни наказания при условия и по ред, определени от министъра на правосъдието;

т) организира и ръководи подготовката и повишаването на квалификацията на служителите и ги изпраща на курсове за професионално обучение;

у) дава съгласие за обучение за придобиване на образователно-квалификационни, образователни и научни степени в области, професионални направления и специалности на висшето образование;"

м) създават се т. 19 - 28:

"19. определя правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на сгради и обекти на Бюрото по защита;

20. отговаря за управлението на предоставените дълготрайни материални активи на Бюрото по защита;

21. отговаря за финансовото и ресурсното осигуряване на Бюрото по защита;

22. утвърждава актове за бракуване и унищожаване на дълготрайни материални активи;

23. упълномощава служители да управляват моторни превозни средства;

24. утвърждава щата на моторните превозни средства и определя годишен лимит от километри;

25. разработва и поддържа план за привеждане в готовност за работа във военно време;

26. отговаря за целесъобразността и законосъобразността на изготвяните актове и договори, включително на издаваните от министъра на правосъдието, както и тези, по които страна е Министерството на правосъдието, свързани с дейността на Бюрото по защита;

27. организира осъществяването на процесуалното представителство пред съдебни, арбитражни и административни органи, включително по актовете и договорите по т. 26;

28. изпълнява и други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет."

3. В ал. 3 думата "директорът" се заменя с "ръководителят".

4. В ал. 4 думите "директорът", "заместник-директори", "Заместник-директорите" и "директора" се заменят съответно с "ръководителят", "заместник-ръководители", "Заместник-ръководителите" и "ръководителя".

5. В ал. 5 думите "Директорът" и "заместник-директорите" се заменят съответно с "Ръководителят" и "заместник-ръководителите".

§ 25. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3, т. 2, буква "а" след думите "транспортни средства" се поставя запетая и се добавя "включително служебни автомобили със специален режим на движение".

2. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Назначаването на ръководителя и служителите на Бюрото по защита се извършва по реда на ЗМВР, ЗДСл или КТ. Условията и редът за назначаване, преназначаване, провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност, професионална подготовка, възнаграждения, материално и социално осигуряване, съставяне, водене, съхранение и ползване на лични кадрови дела, носене на служебно оръжие, изготвяне на оценка за изпълнение на длъжността, работно време, ползване на отпуски, присъждане на отличия и награди, дисциплинарна отговорност, прекратяване на служебни правоотношения и изплащане на обезщетения на държавните служители по ЗМВР се определят с правила, утвърдени от министъра на правосъдието по предложение на ръководителя на Бюрото по защита, издадени на основание ЗМВР във връзка с чл. 14д, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП."

3. В ал. 5 думите "и 4" се заличават.

4. Алинея 6 се отменя.

5. В ал. 7 думата "директора" се заменя с "ръководителя".

§ 26. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

2. В ал. 3 думата "директорът" се заменя с "ръководителят".

§ 27. В чл. 32, ал. 2, изречение второ думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

§ 28. В чл. 34, ал. 2 думите "Директорът" и "главния прокурор" се заменят съответно с "Ръководителят" и "министъра на правосъдието".

§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "разпореждане на главния прокурор" и "директорът" се заменят съответно с "акт на министъра на правосъдието" и "ръководителят".

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 думите "директорът" и "съда" се заменят съответно с "ръководителят" и "органа".

§ 30. В чл. 36 думите "разпореждане от главния прокурор" се заменят с "акта на министъра на правосъдието".

§ 31. В чл. 37 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата "разпореждането" се заменя с "акта на министъра на правосъдието".

2. В ал. 2 думата "разпореждането" се заменя с "акта на министъра на правосъдието".

§ 32. В чл. 39 думите "разпореждането на главния прокурор" се заменят с "акта на министъра на правосъдието".

§ 33. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:

"(1) В срока на предварителната защита ръководителят на Бюрото по защита представя на министъра на правосъдието становище по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП относно необходимостта и възможността за включване на застрашеното лице в Програмата за защита и времетраенето на защитата."

§ 34. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "разпореждане на главния прокурор" се заменят с "акт на министъра на правосъдието".

2. В ал. 2 думите "Разпореждането на главния прокурор" се заменят с "Актът на министъра на правосъдието".

§ 35. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "разпореждане на главния прокурор" и "директорът" се заменят съответно с "акт на министъра на правосъдието" и "ръководителят".

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 думите "директорът" и "съда" се заменят съответно с "ръководителят" и "органа".

§ 36. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Бюрото по защита периодично изготвя становище до министъра на правосъдието относно необходимостта от продължаване на мерките по Програмата за защита за всяко защитено лице или за тяхното изменение или прекратяване. Становището се изготвя въз основа на анализ на информацията, оценка на риска и мнение на органа, изготвил предложението."

2. В ал. 2 думата "Директорът" се заменя с "Ръководителят" и думите "подписването на споразумението" се заменят с "фактическото предоставяне на специалната защита".

§ 37. В чл. 44 думите "разпореждането на главния прокурор" и "директорът" се заменят съответно с "акта на министъра на правосъдието" и "ръководителят".

§ 38. В чл. 46 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "директорът" и "главния прокурор" се заменят съответно с "ръководителят" и "министъра на правосъдието".

2. В ал. 2 думите "главният прокурор" се заменят с "министърът на правосъдието".

§ 39. В чл. 47 в основния текст думите "разпореждането на главния прокурор" се заменят с "акта на министъра на правосъдието".

§ 40. В чл. 48, т. 2 думата "директорът" се заменя с "ръководителят".

§ 41. В чл. 49 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 4 думите "издадено разпореждане на главния прокурор" се заменят с "издаден акт на министъра на правосъдието".

2. В ал. 2, т. 3 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

3. В ал. 4 думите "съгласно сключеното конкретно споразумение" се заличават.

§ 42. В чл. 50 ал. 2 се отменя.

§ 43. В чл. 51, ал. 1 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

§ 44. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "разпореждания на главния прокурор" се заменят с "актове на министъра на правосъдието".

2. В ал. 2 думите "Главният прокурор" се заменят с "Министърът на правосъдието".

3. В ал. 3 думата "Директорът" се заменя с "Ръководителят".

§ 45. В чл. 53 думата "директора" се заменя с "ръководителя".

Заключителни разпоредби

§ 46. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".