Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 30.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403 ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403 ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

В сила от 30.11.2021 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2021 г. в общ размер до 15 894 236 лв., разпределени, както следва:

1. по бюджета на Община Трявна - 1 870 000 лв. за подмяна на водопровод и последващ ремонт на улици в гр. Трявна и гр. Плачковци;

2. по бюджета на Община Рила - 470 000 лв. за "Стоманобетонова укрепителна стена на скат в участък от път III-107/I-79 - Рила, Рилски манастир - Кирилова поляна при км 31+028 - 31+077";

3. по бюджета на Община Велинград - 1 952 000 лв. за ремонт на ул. Бачо Киро - Велинград;

4. по бюджета на Община Левски - 2 433 716 лв. за извършване на неотложни ремонтни дейности на път PVN 2111, от път трети клас III-303 до връзката с път PVN 1112, с обща дължина 3000 м, с. Варана, община Левски;

5. по бюджета на Община Бяла, област Русе - 1 920 000 лв. за реновиране на съществуващи и за изграждане на нови подпорни стени, възстановяване на основи на мостови съоръжения, почистване и облагородяване на поречието на река Беленска, град Бяла, област Русе;

6. по бюджета на Община Две могили - 1 653 599 лв. за изграждане на "Спортен комплекс" в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили;

7. по бюджета на Община Смолян - 2 496 000 лв. за Инженеринг - Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Виево, община Смолян;

8. по бюджета на Община Своге - 679 924 лв. за неотложни възстановителни работи на транспортен мост над р. Искър, кв. Ромча, с. Владо Тричков;

9. по бюджета на Община Мъглиж - 2 418 997 лв. за реконструкция на второстепенни клонове от уличен водопровод в с. Ягода.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 - 9 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в размер 2 000 000 лв. за капиталови разходи за мюсюлманското вероизповедание - на Мюсюлманското изповедание за закупуване на имот с цел обособяване в сградния му фонд на Висш ислямски институт.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 2, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер до 174 615 лв. за възнаграждения през 2021 г. на външните членове на одитните комитети към общините, както следва:

1. по бюджета на Община Горна Оряховица - до 8450 лв.;

2. по бюджета на Община Павликени - до 11 574 лв.;

3. по бюджета на Община Свищов - до 5509 лв.;

4. по бюджета на Община Стражица - до 10 753 лв.;

5. по бюджета на Община Видин - до 11 638 лв.;

6. по бюджета на Община Берковица - до 11 700 лв.;

7. по бюджета на Община Троян - до 6532 лв.;

8. по бюджета на Община Велинград - до 8648 лв.;

9. по бюджета на Община Асеновград - до 15 600 лв.;

10. по бюджета на Община Карлово - до 16 291 лв.;

11. по бюджета на Община Кричим - до 3636 лв.;

12. по бюджета на Община Първомай - до 14 421 лв.;

13. по бюджета на Община Сливен - до 17 451 лв.;

14. по бюджета на Столичната община - до 10 725 лв.;

15. по бюджета на Община Казанлък - до 13 424 лв.;

16. по бюджета на Община Търговище - до 8263 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 5. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет за 2021 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона за вероизповеданията и чл. 25 от Постановление № 408 на Министерския съвет от 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2021 г.; изм., бр. 13 и 16 от 2021 г.).

§ 2. В Постановление № 360 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2020 г.; изм., бр. 108 от 2020 г. и бр. 7, 13, 18 и 93 от 2021 г.), в чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 60 се изменя така:

"60. по бюджета на Община Луковит - 860 000 лв. за: "Дофинансиране реконструкцията на водопроводната мрежа по улици: Шейново, Хаджи Димитър, Цар Симеон I, Панака, Цар Борис I, Съединение, Кракра, Костен дол, Кръгояр, Дунав и Коларска, гр. Луковит" - 262 467 лв.; "Текущ ремонт на читалищен салон в сградата на НЧ "Димитър Благоев - 1895" - с. Румянцево" - 97 533 лв.; "Ремонт на улици в с. Ъглен, с. Дерманци и с. Карлуково" - 500 000 лв.;".

2. Точка 132 се изменя така:

"132. по бюджета на Община Стара Загора - 10 000 000 лв. за: "Реконструкция на ул. Войвода Стойчо Черногорски - от кръстовището с ул. Анастасия Тошева до бул. Св. Патриарх Евтимий, основен ремонт на ул. Анастасия Тошева - от кръгово кръстовище "Новотехпром" до ул. Войвода Стойчо Черногорски; реконструкция на кръстовище при ул. Калояновско шосе и ул. Анастасия Тошева и за прилежащите им улични осветления - 4 500 000 лв.; изграждане на пешеходни и велосипедни алеи - от бул. Цар Симеон Велики до Тракийския университет и по бул. Св. Патриарх Евтимий - от бул. Цар Симеон Велики до кв. Кольо Ганчев и за прилежаща инфраструктура - 4 500 000 лв.; реконструкция на ул. Св. Княз Борис I - 1 000 000 лв., и на прилежаща инфраструктура, гр. Стара Загора";".

§ 3. В Постановление № 376 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. (ДВ, бр. 93 от 2021 г.), в чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 10 се изменя така:

"10. по бюджета на Община Ветрино - 970 000 лв. за основен ремонт на уличен водопровод, с. Неофит Рилски;".

2. Точка 23 се изменя така:

"23. по бюджета на Община Пещера - 1 300 000 лв. за основен ремонт на част от ул. Стефан Кънчев до кръстовището с ул. Св. Константин и ул. Освобождение от о.т. 13 - 110; реконструкция на ул. Стефан Кънчев - от о.т. 13 до о.т. 27; реконструкция на ул. Стара крепост, гр. Пещера - от о.т. 132 до о.т. 142, гр. Пещера;".

3. Точка 52 се изменя така:

"52. по бюджета на Община Каспичан - 900 000 лв. за: основен ремонт на: ул. П. К. Яворов, гр. Каспичан - 174 000 лв., ул. Дунав, гр. Каспичан - 174 000 лв.; ул. Н. Й. Вапцаров, гр. Каспичан - 180 000 лв.; ул. Ал. Стамболийски, гр. Плиска - 122 000 лв.; изготвяне на технически проект за изграждане на канализация, пречиствателна станция за отпадни води и основен ремонт на водопроводна мрежа, гр. Плиска - 180 000 лв.; изготвяне на технически проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, гр. Каспичан - 70 000 лв.;".

4. Точка 53 се изменя така:

"53. по бюджета на Община Нови пазар - 1 000 000 лв. за основен ремонт на ул. Хан Крум и на прилежащия ѝ водопровод, гр. Нови пазар;".

§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет и на кметовете на съответните общини.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".