Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ДВ, БР. 55 ОТ 2020 Г.)

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ДВ, БР. 55 ОТ 2020 Г.)

В сила от 07.01.2022 г.
Издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2022г.

§ 1. Член 34 се изменя така:

"Чл. 34. (1) БНЕБ - ЕАД, разглежда заявлението по чл. 33 и се произнася по него в разумен срок.

(2) При оттегляне на търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия БНЕБ - ЕАД, прекратява всички видове предоставен достъп и изпраща официално уведомление до търговския участник за датата на оттеглянето, като изпраща съобщение до всички търговски участници.

(3) Оттеглянето на търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия се отразява в регистъра на търговските участници, публикуван на интернет страницата на БНЕБ - ЕАД.

(4) При оттегляне на търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия всички дължими към борсовия оператор такси по Тарифата за таксите на БНЕБ - ЕАД, стават изискуеми."

§ 2. Член 139 се изменя така:

"Чл. 139. Клиринговата цена се формира въз основа на подаваните оферти на пазарната зона на Република България, както и на обема на трансграничните потоци електрическа енергия, които се обменят между пазарните зони посредством подадените в Euphemia от страна на преносните оператори междусистемни преносни способности."

§ 3. Член 147 се изменя така:

"Чл. 147. (1) Всички стандартни процедури и етапи на калкулация и публикуване на резултатите от тръжните сесии са в съответствие с общоприетите процедури и правила от обединението Price Coupling of Regions, наричано по-нататък обединението PCR, и обединението SDAC, като се предвиждат следните задължителни срокове:

1. 12,00 ч. - краен срок за подаване на оферти;

2. 12,42 - 13,00 ч. - публикуване на:

а) клиринговите цени за деня на доставка;

б) съответните търгувани обеми;

в) кривите на търсене и предлагане, обхващащи подадените оферти за търсене и предлагане в българската пазарна зона;

г) нетната позиция на обмен (внос/износ) за съответния интервал на доставка;

3. 12,55 - 13,10 ч. - публикуване на резултатите от търговията за търговските участници, сключили сделки в ЕСТ-ДН.

(2) Операторът публикува на своята интернет страница указания относно начина за коригиране на данните от агрегираните криви с нетната позиция на обмен (внос/износ)."

§ 4. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 преди думата "възражение" се добавя думата "мотивирано".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Операторът изпраща мотивиран отговор на търговския участник в срок до 7 (седем) работни дни след деня на търговия."

§ 5. В чл. 239 думите "паричен депозит, банкова гаранция и застраховка-гаранция" се заменят с "паричен депозит и банкова гаранция".

§ 6. В чл. 244 думите "в една от следните форми - банкова гаранция и застраховка-гаранция," се заменят с "под формата на банкова гаранция".

§ 7. Точка 18 от § 1 от допълнителната разпоредба се заличава.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 8. За сделки за покупко-продажба на електрическа енергия, сключени на пазарен сегмент "Двустранни договори" до датата на влизане в сила на тези правила, по които търговски участник е предоставил обезпечение за плащане и/или добро изпълнение под формата на застраховка-гаранция, следва в 30-дневен срок от влизане в сила на тези правила да предостави обезпечение под формата на паричен депозит, банкова гаранция или комбинация от тях.

§ 9. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия влизат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".