Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

РЕШЕНИЕ № 420 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАЗАРИ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПАЗАРА (ДВ, БР. 89 ОТ 201

 

РЕШЕНИЕ № 420 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАЗАРИ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПАЗАРА (ДВ, БР. 89 ОТ 2012 Г.)

В сила от 07.01.2022 г.
Издадено от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2022г.

На основание чл. 150, ал. 3 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:

§ 1. В чл. 1, т. 3 думата "дефиниране" се заменя с "определяне".

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) определя съответните пазари, върху които извършва анализ за наличието на ефективна конкуренция, съобразно списъка от пазари, посочени в приложимата препоръка на Европейската комисия относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, и съгласно сроковете, посочени в чл. 157а от ЗЕС."

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Комисията определя съответните пазари и извършва анализ за наличието на ефективна конкуренция на тях, като отчита в максимална степен приложимите насоки на Европейската комисия за пазарен анализ и оценка на значителната пазарна сила и специфичните национални особености."

§ 3. В чл. 4, ал. 3 думата "потребителите" се заменя с "ползвателите".

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата "потребителите" се заменя с "ползвателите".

2. В ал. 2 думата "потребителите" се заменя с "ползвателите".

3. В ал. 4 думата "потребителите" се заменя с "ползвателите".

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата "потребителите" се заменя с "ползвателите".

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Ако увеличението на цената по ал. 2 води до пренасочване на търсенето към друга електронна съобщителна мрежа и/или услуга, тя следва да се включи в съответния продуктов пазар."

3. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Ако увеличението на цената по ал. 2 води до пренасочване на предлагането към съответната електронна съобщителна мрежа и/или услуга, тя следва да се включи в съответния продуктов пазар."

4. В ал. 5 т. 1 се изменя така:

"1. при нерегулирани цени - средната цена на изследваната услуга;".

§ 6. В чл. 10, ал. 3 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) При определяне на географския обхват на пазара комисията отчита степента на инфраструктурна конкуренция, както и когато е приложимо, резултатите от географското проучване от глава десета, раздел V от ЗЕС, и може да вземе предвид и критерии, като:".

2. В т. 1 думата "потребителите" се заменя с "ползвателите".

§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. Текстът на чл. 13 става ал. 1 и се изменя така:

"(1) При отчитане особеностите на националния пазар комисията може да определи и други съответни пазари - обект на ex ante регулиране, различни от определените в чл. 3, ал. 1, като се ръководи от принципите на конкурентното право и изследва дали са изпълнени кумулативно следните три критерия:

1. наличие на високи и непреходни структурни, правни или регулаторни бариери за навлизане на пазара;

2. структурата на пазара не предполага постигане на ефективна конкуренция в рамките на съответен времеви хоризонт, като се отчита състоянието на конкуренцията по отношение на инфраструктурата и други източници на конкуренция отвъд бариерите за навлизане; и

3. недостатъчна ефективност на конкурентното право за преодоляване на установените проблеми на пазара."

2. Създава се ал. 2:

"(2) Комисията може да не извършва анализ на съответен пазар, посочен в приложимата препоръка на Европейската комисия относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, когато установи, че поне един от критериите по ал. 1 не е изпълнен."

§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. Основният текст се изменя така:

"Чл. 15. За целите на анализа по чл. 151, ал. 1 от ЗЕС комисията писмено изисква от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, прилежащи съоръжения или прилежащи услуги на основание чл. 40 от ЗЕС, необходимите ѝ документи и информация, като:".

2. В т. 5 думата "потребители" се заменя с "ползватели".

§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В основния текст преди думата "източници" се добавя "данни и".

2. В т. 1 след думата "услуги" се поставя запетая и се добавя "прилежащи съоръжения или прилежащи услуги".

3. В т. 3 след думата "справочници" запетаята и думите "браншови указатели" се заличават.

4. Създава се т. 5:

"5. географското проучване от глава десета, раздел V от ЗЕС, проведено не по-рано от 18 месеца преди извършването на анализа."

§ 10. В чл. 17 след запетаята след думата "услуги" се добавя "прилежащи съоръжения или прилежащи услуги", след което се поставя запетая.

§ 11. Член 18 се изменя така:

"Чл. 18. При необходимост комисията може да изисква и допълнителна информация освен посочената в чл. 15, включително от други предприятия, чиято дейност е в областта на електронните съобщения или в тясно свързани сектори, при спазване изискванията на чл. 40 от ЗЕС."

§ 12. В чл. 19 думата "клиенти" се заменя с "ползватели", а думата "потребители" се заменя с "ползватели".

§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 след думата "задължения" се поставя запетая и се добавя "в съответствие с разпоредбите на ЗЕС".

2. Създава се ал. 4:

"(4) При извършване на анализа комисията разглежда развитието на съответните пазари в перспектива при липса на наложена регулация и взема предвид всяко от следните обстоятелства:

1. тенденциите в развитието на пазара, които биха повлияли върху вероятността съответният пазар да клони към ефективна конкуренция;

2. всички конкурентни ограничения на ниво на едро и на дребно, независимо дали тези ограничения произтичат от електронни съобщителни мрежи, електронни съобщителни услуги или други видове услуги или приложения, които са сравними от гледна точка на крайния ползвател, и независимо дали тези ограничения са част от съответния пазар;

3. други видове наложени задължения, засягащи съответния пазар или свързания пазар на дребно през разглеждания период, включително задълженията, наложени съгласно чл. 158, 160, 160а и 160б от ЗЕС, както и съгласно чл. 28 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;

4. наложени задължения на други съответни пазари на основание чл. 152, ал. 1 от ЗЕС."

§ 14. В чл. 21 думата "клиенти" се заменя с "ползватели" и думата "потребители" се заменя с "ползватели".

§ 15. В чл. 22 думата "клиенти" се заменя с "ползватели" и думата "потребители" се заменя с "ползватели".

§ 16. Член 24 се изменя така:

"Чл. 24. Комисията може да определи, че две или повече предприятия имат съвместно значително въздействие върху пазара не само когато между тях съществуват структурни или други връзки, но и когато структурата на съответния пазар води до координирани резултати, насърчавайки паралелно или съгласувано антиконкурентно поведение на пазара."

§ 17. В чл. 26, ал. 2, т. 4 думите "крайни потребители" се заменят с "ползватели".

§ 18. В чл. 29, ал. 1 думите "до три години напред" се заменят със "за периода до следващия преглед на пазара съгласно чл. 157а, ал. 1 от ЗЕС".

§ 19. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. В т. 3 думата "потребителите" се заменя с "ползвателите".

2. Точка 4 се изменя така:

"4. липса на или недостатъчна пазарна сила на купувача - при оценка съгласно този критерий се отчита дали дадено предприятие има ползватели (клиенти и крайни ползватели) със силни позиции при водене на преговори, които упражняват значително въздействие върху конкуренцията и ограничават способността на предприятието да следва поведение, независимо от своите ползватели; такава пазарна сила на купувача е налице, когато ползватели закупуват голям дял от предлаганите от предприятието електронни съобщителни мрежи и/или услуги, реализират значителна част от постъпленията на предприятието, добре са информирани за алтернативни предприятия, предлагащи сходни електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и са в състояние да преминат лесно и без значителни разходи към електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предлагани от други предприятия, и/или дори да започнат сами да предоставят съответните електронни съобщителни мрежи и/или услуги; ако се установи, че дадено предприятие няма ползватели, за които са налице изброените характеристики, може да се приеме, че ползвателите на предприятието имат недостатъчна или слаба пазарна сила;".

3. В т. 9 думата "потребители" се заменя с "ползватели", а "потребителите" се заменя с "ползвателите".

4. В т. 13 думата "потребител" се заменя с "ползвател", а думата "потребители" на двете места, където е използвана, се заменя с "ползватели".

§ 20. В чл. 32 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 3 думата "потребителите" се заменя с "ползвателите".

2. В ал. 2, т. 4 думата "потребители" се заменя с "ползватели".

3. В ал. 2 т. 5 се изменя така:

"5. липса на или недостатъчна пазарна сила на купувача - при оценка съгласно този критерий се отчита дали дадено предприятие има ползватели (клиенти и крайни ползватели) със силни позиции при водене на преговори, които упражняват значително въздействие върху конкуренцията и ограничават способността на предприятието да следва поведение, независимо от своите ползватели; такава пазарна сила на купувача е налице, когато ползватели закупуват голям дял от предлаганите от предприятието електронни съобщителни мрежи и/или услуги, реализират значителна част от постъпленията на предприятието, добре са информирани за алтернативни предприятия, предлагащи сходни електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и са в състояние да преминат лесно и без значителни разходи към електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предлагани от други предприятия, и/или дори да започнат сами да предоставят съответните електронни съобщителни мрежи и/или услуги; ако се установи, че дадено предприятие няма ползватели, за които са налице изброените характеристики, може да се приеме, че ползвателите на предприятието имат недостатъчна или слаба пазарна сила;".

§ 21. В чл. 35, т. 3 думите "актуалната Препоръка на Европейската комисия за съответните пазари, приета на основание чл. 15, пар. 1 от Директива 2002/21/ЕО" се заменят с "приложимата препоръка на Европейската комисия относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения".

§ 22. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се заличава.

Заключителни разпоредби

§ 23. Методиката е изменена и допълнена от Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл. 150, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".