Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА СЕКРЕТАР НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА СЕКРЕТАР НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2022г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Освобождава Стефан Иванов Шилев като секретар на Четиридесет и седмото Народно събрание.

2. Избира Стефан Апостолов Апостолов за секретар на Четиридесет и седмото Народно събрание.

------------------------

Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 5 януари 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.