Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 19.09.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ (ДВ, БР. 79 ОТ 2019 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 19.09.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ (ДВ, БР. 79 ОТ 2019 Г.)

Издадена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2022г.

§ 1. Изменя се и се допълва приложението към член единствен, което се публикува като притурка на интернет страницата на "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 473 от 22.12.2021 г.

Промени настройката на бисквитките