Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000)(Приети с Резолюция MSC.439(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 2018 г. В сила за Републи

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000)

(Приети с Резолюция MSC.439(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 2018 г. В сила за Република България от 1 януари 2020 г.)

Издадени от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2022г.

Комитетът по морска безопасност,

Като припомня член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,

Отбелязвайки Резолюция MSC.97(73), с която приема Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. ("Кодекс HSC от 2000 г."), който стана задължителен съгласно глава X от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), 1974 г. ("Конвенцията"),

Като отбеляза също член VIII (б) и правило X/1.2 от Конвенцията относно процедурата за изменение на Кодекса HSC от 2000 г.,

Като взема предвид на деветдесет и деветата си сесия измененията в Кодекса за HSC от 2000 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), i) от Конвенцията,

1. Приема в съответствие с член VIII (b) (iv) от Конвенцията измененията на Кодекса HSC от 2000 г., чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция.

2. Определя в съответствие с член VIII (b) (vi) (2) (bb) от Конвенцията, че посочените изменения се считат за приети на 1 юли 2019 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията или договарящите правителства, чийто комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50% от брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили Генералния секретар за възраженията си срещу измененията.

3. Приканва договарящите правителства по Конвенцията да отбележат, че в съответствие с член VIII (b) (vii) (2) от Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари 2020 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе.

4. Изисква Генералният секретар, за целите на член VIII, буква b), v) от Конвенцията, да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, до всички договарящи правителства към Конвенцията.

5. Изисква също Генералният секретар да предаде копия от настоящата резолюция и нейното приложение на членовете на Организацията, които не са договарящи правителства по Конвенцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ


ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 (КОДЕКС HSC 2000)

Глава 14

Радиокомуникации

14.2 Термини и дефиниции

1 В параграф 14.2.1 съществуващата подточка .6 се изменя, както следва:

".6 Идентичности на Световната морска система за бедствия и безопасност (GMDSS) означава идентичности на морските мобилни услуги, позивни на плавателния съд, идентичности на признати мобилни спътникови услуги и идентичност на сериен номер, които могат да бъдат предавани от оборудването на плавателния съд и използвани за идентифициране на плавателния съд."

2 В параграф 14.2.1 след съществуващия подпараграф .16 се добавя следният нов подпараграф .17:

".17 Призната мобилна спътникова услуга означава всяка услуга, която работи чрез сателитна система и е призната от Организацията за използване в Световната система за бедствие и безопасност по море (GMDSS)."

14.7 Радио оборудване: Общи положения

3 В параграф 14.7.1 съществуващата подточка .5 се изменя, както следва:

".5 радиосъоръжение за приемане на информация за морска безопасност от система за групово повикване на призната мобилна спътникова услуга, ако плавателният съд извършва пътувания в морски район A1, A2 или A3, но в която не се предоставя международната услуга NAVTEX. Въпреки това плавателните съдове, които извършват изключително пътувания в райони, където се предоставя информационна услуга с информация за морска безопасност чрез високочестотна директнопечатаща радиотелеграфия и които са снабдени с оборудване, което може да получава сигнали от такава услуга, могат да бъдат освободени от това изискване;

* Вижте Препоръката за разпространяване на информация за морска безопасност, приета от Организацията с Резолюция A.705(17), както е изменена."

4 В параграф 14.7.1 съществуващата подточка .6.1 се изменя, както следва:

".6.1 да може да предава сигнал за бедствие чрез спътникова услуга в полярна орбита, работеща в обхвата 406 MHz;".

14.8 Радио оборудване: Морски район А1

5 В параграф 14.8.1 съществуващият подпараграф .5 се изменя, както следва:

".5 чрез призната мобилна сателитна услуга; това изискване може да бъде изпълнено чрез:

.5.1 корабна наземна станция;* или

.5.2 сателитен EPIRB, изискван съгласно 14.7.1.6, или чрез инсталиране на сателитния EPIRB в близост до мястото, от което обикновено се управлява плавателният съд, или чрез дистанционно активиране.

Това изискване може да бъде изпълнено от корабни наземни станции на признати мобилни сателитни услуги за двупосочна комуникация, като например Fleet-77 (Резолюция A.808(19) и MSC.130(75) или Inmarsat-C (Резолюция A.807(19), както е изменена). Освен ако не е посочено друго, тази бележка под линия се прилага за всички изисквания за наземна станция на признати мобилни сателитни услуги по тази глава."

14.9 Радио оборудване: Морски райони А1 и А2

6 В параграф 14.9.1 съществуващият подпараграф .3.3 се изменя, както следва:

".3.3 чрез корабна наземна станция на призната мобилна спътникова услуга."

7 В параграф 14.9.3 съществуващият подпараграф .2 се изменя, както следва:

".2 корабна наземна станция на призната мобилна спътникова услуга."

14.10 Радио оборудване: Морски райони А1, А2 и А3

8 В параграф 14.9.1 съществуващият подпараграф .1 се изменя, както следва:

".1 корабна наземна станция на призната мобилна сателитна услуга, в състояние да:".

9 В параграф 14.10.1 съществуващата подточка .4.3 се изменя, както следва:

".4.3 чрез допълнителна корабна наземна станция на призната мобилна сателитна услуга."

10 В параграф 14.10.2 съществуващата подточка 3.2 се изменя, както следва:

".3.2 чрез корабна наземна станция на призната мобилна спътникова услуга; и".

14.12 Вахта

11 В параграф 14.12.1 съществуващата подточка .4 се изменя, както следва:

".4 за сателитни сигнали за бедствие от брега до кораба, ако плавателният съд, в съответствие с изискванията на 14.10.1.1, е оборудван с корабна наземна станция на призната мобилна сателитна услуга."

14.13 Източници на енергия

12 В параграф 14.13.2 думата "Inmarsat" се заличава от второто изречение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО


СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

13 В раздел 4 съществуващото описание на точка 1.4 се изменя, както следва:

"корабна наземна станция на призната мобилна спътникова услуга".