Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ГАЗОВЕ ИЛИ ДРУГИ ГОРИВА С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ (КОДЕКС IGF)(Приети с Резолюция MSC.422(98) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ГАЗОВЕ ИЛИ ДРУГИ ГОРИВА С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ (КОДЕКС IGF)

(Приети с Резолюция MSC.422(98) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 15 юни 2017 г. В сила за Република България от 1 януари 2020 г.)

Издадени от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2022г.

Комитетът по морска безопасност,

Като припомня член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,

Отбелязвайки Резолюция MSC.391(95), с която приема Международния кодекс за безопасност на кораби, използващи газове или други горива с ниска температура на възпламеняване (Кодекс IGF), станал задължителен по глави II-1 и II-2 от Международната конвенция за безопасността на човешкия живот на море, 1974 г. ("Конвенцията"),

Като отбелязва още и член VIII (b) и правило II-1/2.29 от Конвенцията относно процедурата за изменение на Кодекса IGF,

Като взема предвид на деветдесет и осмата си сесия измененията в Кодекса IGF, предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), i) от Конвенцията,

1. Приема в съответствие с член VIII (b) (iv) от Конвенцията, измененията на Кодекса IGF, чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция.

2. Определя в съответствие с член VIII (b) (vi) (2) (bb) от Конвенцията, че посочените изменения се считат за приети на 1 юли 2019 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията или от договарящите правителства, комбинираният търговски флот, на които съставлява не по-малко от 50% от брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили за възраженията си срещу измененията.

3. Приканва договарящите правителства по Конвенцията да отбележат, че в съответствие с член VIII (b) (vii) (2) от Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари 2020 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе.

4. Изисква Генералният секретар, за целите на член VIII (b) (v) от Конвенцията, да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, до всички договарящи правителства към Конвенцията.

5. Изисква също Генералният секретар да предаде копия от настоящата резолюция и нейното приложение на членовете на Организацията, които не са договарящи правителства по Конвенцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ГАЗОВЕ ИЛИ ДРУГИ ГОРИВА С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ (КОДЕКС IGF)

Глава 11

Пожарна безопасност

11.3 Правила за противопожарна защита

1 В параграф 11.3.2 думите "а всички граници над него, включително прозорците на щурманския мостик, трябва да имат разделители от клас А-0" се заличават.


Промени настройката на бисквитките