Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 8 от 28.I

УКАЗ № 42 ОТ 25.01.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА, ПРИЕТА ОТ СЪВЕТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 34 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ

 

УКАЗ № 42 ОТ 25.01.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА, ПРИЕТА ОТ СЪВЕТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 34 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И НА ПРОТОКОЛА, СЪСТАВЕН ОТ СЪВЕТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 34 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз (ДВ, бр. 58 от 2007 г.), приет от 47-ото Народно събрание на 19 януари 2022 г.

Издаден в София на 25 януари 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.