Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 1.II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 27 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 87 ОТ 2011 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 27 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 87 ОТ 2011 Г.)

В сила от 01.02.2022 г.

Обн. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, т. 1 се правят следните допълнения:


1. След ред

"

-

AB-PINACA

N-[1-(аминокарбонил)-2-метилпропил]-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид

 

"

се създават редове:

"

-

5Cl-AB-PINACA

N-[(2S)-1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил]-1-(5-хлорофенил)индазол-3-карбоксамид

-

4F-ABUTINACA

1-(4-флуоробутил)-N-(трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид

-

5F-AMB-PICA

5F-MMB-PICA

MMB-2201

Метил (2S)-2-[[1-(5-флуоропентил)индол-3-карбонил]амино]-3-метилбутаноат

 

"

2. След ред

"

-

АDB-CHMINACA

N-(1-амино-3,3-диметил-
1-оксобутан-2-ил)-1-(цик-
лохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид

 

"

се създават редове:

"

-

5F-ADBICA

5F ADB-PICA

N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-5-флуоропентил)-1Н-индол-3-карбоксамид

-

ADB-BUTINACA

(S)-N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-бутил-1H-индазол-3-карбоксамид

-

ADB-PINACA

N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид

-

ADB-4en-PINACA

N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(пент-4-ен-1-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид

 

"

3. След ред

"

-

AB-FUBINACA

N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-(4-флуоробензил)-1H-индазол-3-карбоксамид

 

"

се създават редове:

"

-

5F-3,5-AB-PFUPPYCA

 

(S)-N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-(5-флуоропентил)-3-(4-флуорофенил)-1H-пиразол-5-карбоксамид

-

6-APB

6-(2-аминопропил)бензофуран

 

"

4. След ред

"

Ацеторфин

-

(4,5алфа-епокси-7алфа-((R)-2-хидроксипентан-2-ил)-6-метокси-17-метил-6,14-етеноморфинан-3-ил)ацетат

 

"

се създава ред:

"

-

Бензилон

BMDP

2-бензиламино-1-(3,4-метилендиоксифенил) пропан-1-он

 

"

5. След ред

"

Дезоморфин

Дихидродезокси-морфин

4,5алфа-епокси-17-метил-морфинан-3-ол

 

"

се създава ред:

"

-

Дезхлорокетамин

DCK

2-фенил-2-(метиламино)-циклохексанон

 

"

6. След ред

"

-

N,N Диетилтриптамин

(Диетилтриптамин)

(DET)

N,N-диетил-2-(1H-индол-3-ил)етанамин

 

"

се създава ред:

"

 

Диклазепам

-

7-хлоро-5-(2-хлорофенил)-1-метил-1,3-дихидро-2H-бензо[e][1,4]диазепин-2-он

 

"

7. След ред

"

-

2,5-диметокси-4-хлорамфетамин

(DOC)

1-(4-хлоро-2,5-диметокси-фенил)пропан-2-амин

 

"

се създава ред:

"

Дифенидин

-

1-(1,2-дифенилетил)пиперидин

 

"

8. След ред

"

-

Дифенилпролинол

(D2PM)

Дифенил(пиролидин-2-ил)метанол

 

"

се създава ред:

"

-

5-дихидробензофуран пировалерон

3-дезокси-MDPV

5-DBFPV

1-(2,3-дихидробензофуран-5-ил)-2-(пиролидин-1-ил)пентан-1-он

 

"

9. След ред

"

Етил-

амфетамин

N-етиламфетамин

1-фенил-2-(етиламино)пропан

 

"

се създава ред:

"

-

Етилдезхлорокетамин

O-PCE

2-(етиламино)-2фенил-циклохексанон

 

"

10. След ред

"

Етрипта-

мин

Алфа-етилтриптамин

1-(1H-индол-3-ил)бутан-2-амин

 

"

се създават редове:

"

-

5F-EDMB-PICA

Етил 2-[(1-(5-флуоропентил)-индол-3-карбонил]амино)-3,3-диметилбутаноат

-

5F-EMB-PICA

EMB-2201

Етил 2-{[1-(5-флуорпентил)-1Н-индол-3-ил]формамидо}-3-метилбутаноат

-

Изопропилфенидат

Пропан-2-ил 2-фенил-2-(пиперидин-2-ил) ацетат

 

"

11. След ред

"

Кетобемидон

-

1-[4-(3-хидроксифенил)-1-метил-4-пиперидил] пропан-1-он

 

"

се създава ред:

"

Клоназолам

Клонитразолам

6-(2-хлорофенил)-1-метил-8-нитро-4H-бензо[f][1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]диазепин

 

"

12. След ред

"

(+)-Лизергид

N,N-диетил-D-лизергамид

(LSD)

(LSD-25)

N,N-диетил-6-метил-9, 10-дидехидроерголин-8бета-карбоксамид

 

"

се създават редове:

"

-

1P-LSD

Диетиламид на 1-пропионил-лизергинова киселина

6aR,9R)-N,N-диетил-7-метил-4-пропаноил-6,6a,8,9-тетрахидроиндоло[4,3-fg]хинолин-9-карбоксамид

-

1cP-LSD

Диетиламид на N1-(циклопропилметаноил)-лизергинова киселина

6aR,9R)-N,N-диетил-7-метил-4-циклопропилметаноил-4,6,6a,7,8,9-9хексахидроиндоло[4,3-fg] хинолин-9-карбоксамид

 

"

13. След ред

"

 

-

Макова слама

-

 

"

се създават редове:

"

-

4F-MDMB-BICA

Метил 2-{[1-(4-флуоробутил)-1H-индол-3-карбонил]амино}-3,3-диметилбутаноат

-

4CN-MDMB-BUTINACA

Метил 2-{[1-(4-цианобутил) 1Н-индазол-3-ил]-формамидо}-3,3-диметилбутаноат

-

MDMB-3en-BUTINACA

Метил (S)-2-(1-(бут-3-ен-1-ил)-1H-индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат

 

"

14. След ред

"

-

4-метилеткатинон

(4-MEC)

1-(4-метилфенил)-2-(етиламино)-пропан-1он

 

"

се създава ред:

"

-

3-метилметкатинон 3-MMC

1-(3-метилфенил)-2-(метиламино)-пропан-1-oн

 

"

15. След ред

"

-

4-метокси-меткатинон

(метедрон)

1-(4-метоксифенил)-2-(метиламино)-пропан-1он

 

"

се създават редове:

"

-

3-метоксифенциклидин

3-MeO-PCP

1-[1-(3-метоксифенил)циклохексил]пиперидин

-

Мефедрен

5-ММРА

N-метил-1-(5-метилтиофен-2-ил)пропан- 2-амин

-

MMB-4en-PICA

MMB-022

Метил 3-метил 2-{[1-пент-4-ен-1-ил) 1Н-индол-3-ил] формамидо} бутаноат

 

"

16. След ред

"

-

CUMYL-4CN-BINACA

1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид

 

"

се създава ред:

"

-

CUMYL-PEGACLONE

5-пентил-2-(2-фенилпропан-2-ил)-2,5-дихидро-1H-пиридо[4,3-b]индол-1-он

 

"

17. След ред

"

Флуалпразолам

-

8-хлоро-6-(2-флуорофенил)-1-метил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-a] [1,4] бензодиазепин

 

"

се създава ред:

"

Флубромазолам

-

8-бромо-6-(2-флуорофенил)-1-метил-4H-бензо[f][1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4] диазепин

 

"

18. След ред

"

-

4-Флуор-меткатинон

(флефедрон)

(4-FMC)

1-(4-флуорфенил)-2-(метиламино)-пропан-1он

 

"

се създават редове:

"

-

2-флуородезхлорокетамин

2-FDCK

2-флуорофенил)-2-метиламино-циклохексанон

-

Флуороетамфетамин

N-етил-1-(2-флуорофенил)пропан-2-амин

 

"

19. След ред

"

-

4-Флуороизобутир-фентанил

(4-FIBF)

(pFIBF)

N-(4-флуорофенил)-2-метил-N-[1-(2-фенил-етил)пиперидин-4-ил]пропанамид

 

"

се създава ред:

"

 

-

3-флуорофенметразин

3-FPM

2-(3-флуорофенил)-3-метилморфолин

"

Допълнителни разпоредби

§ 2. С това постановление се въвежда разпоредба на Делегирана Директива (ЕС) 2021/802 на Комисията от 12 март 2021 г. за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на новите психоактивни вещества метил 3,3-диметил-2-{[1-(пент-4-ен-1-ил)-1H-индазол-3-карбонил]амино}бутаноат (MDMB-4en-PINACA) и метил 2-{[1-(4-флуоробутил)-1H-индол-3-карбонил]амино}-3,3-диметилбутаноат (4F-MDMB-BICA) в определението за "наркотици" (ОВ, L 178, 20.05.2021).

Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките