Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 10 от 4.II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2021 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2021 Г.

В сила от 04.02.2022 г.

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "и за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 739 на Министерския съвет от 2021 г. и изменена с решения № 771 и № 885 на Министерския съвет от 2021 г." се заменят със "за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 739 на Министерския съвет от 2021 г. и изменена с решения № 771 и № 885 на Министерския съвет от 2021 г. и Решение № 15 на Министерския съвет от 2022 г., и за изпълнение на Програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г.".

2. Създава се ал. 3:

"(3) Плащането на средствата по Програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. се извършва по споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на енергетиката."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) При възникване на недостиг на средства по програмите по чл. 1, ал. 1 средствата се осигуряват по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8г от Закона за енергетиката и се изплащат по реда на чл. 36б, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Закона за енергетиката от Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

(2) За размера на недостига за съответните програми по чл. 1, ал. 1 Министерството на енергетиката уведомява Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на енергетиката.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките