Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 10 от 4.II

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (ДВ, БР. 23 ОТ 2019 Г.)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (ДВ, БР. 23 ОТ 2019 Г.)

В сила от 04.02.2022 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2022г.

§ 1. В чл. 5, ал. 2 след думите "художественотворческата част" се поставя запетая, а думите "и главен юрисконсулт" се заменят с "главен юрисконсулт и финансов контрольор".

§ 2. В чл. 8 т. 4, 5 и 6 се отменят.

§ 3. Създава се чл. 8а:

"Чл. 8а. Финансовият контрольор е пряко подчинен на директора на центъра и:

1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност в центъра;

2. осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход на бюджетни средства и изразява мнение относно законосъобразността на предложенията за поемане на задължения или извършване на разходи по ред, определен с вътрешни правила на директора на центъра, въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите и в съответствие с указанията на министъра на финансите."

Заключителни разпоредби

§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките