Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 10 от 4.II

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1999 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО (ДВ, БР. 19 ОТ 1999 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1999 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО (ДВ, БР. 19 ОТ 1999 Г.)

Иаздадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2022г.

§ 1. В чл. 4а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Удостоверителните документи по ал. 1 следва да бъдат актуални и да потвърждават извършването и поддържането на инвестицията в страната. Към удостоверенията се прилагат всички актуални документи и становища, въз основа на които са издадени."

2. В ал. 3 се създава изречение трето: "Документите, удостоверяващи инвестициите, следва да отговарят на изискванията на ал. 2."

3. Създава се ал. 4:

"(4) При извършване на допълнителни проверки или изискване на допълнителни документи в хода на процедурата, както и при последващ контрол по чл. 22, ал. 1, т. 3 и 4 от закона, се представят удостоверения за инвестициите и съпътстващите ги документи и становища, послужили като основание за издаването им, които следва да отговарят на изискванията на ал. 2."

§ 2. В чл. 5г се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Удостоверителните документи по ал. 1 следва да бъдат актуални и да потвърждават извършването, поддържането и увеличаването на съответната инвестиция в страната. Удостоверенията се представят с всички актуални документи и становища, въз основа на които са издадени."

2. Създава се ал. 3:

"(3) При извършване на допълнителни проверки или изискване на допълнителни документи в хода на процедурата, както и при последващ контрол по чл. 22, ал. 1, т. 3 и 4 от закона, се представят удостоверения за инвестициите и съпътстващите ги документи и становища, послужили като основание за издаването им, които следва да отговарят на изискванията на ал. 2."

§ 3. Създава се чл. 5д:

"Чл. 5д. Министерството на правосъдието уведомява служебно органа, удостоверил инвестициите, за всяко лице, придобило българско гражданство въз основа на инвестиции, за извършване на предвидения в закона последващ контрол."

§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите "т. 2, 5 и 6" се заменят с " т. 2, 5, 6 и 12".

§ 5. В допълнителните разпоредби се създават § 2б и 2в:

"§ 2б. "По смисъла на тази наредба "актуален" е документ, издаден преди не повече от 30 дни преди датата на представянето му, в случай че не е настъпила промяна във фактите и обстоятелствата, които удостоверява.

§ 2в. Удостоверителните документи за инвестициите и съпътстващите ги документи и становища, послужили като основание за издаването им, които се представят в производството за придобиване на гражданство на основание § 14 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (ДВ, бр. 21 от 2021 г.), следва да отговарят на изискванията на чл. 4а, ал. 2."

Преходни разпоредби

§ 6. Неприключилите до влизането в сила на тази наредба производства се довършват при новите условия и ред.


Промени настройката на бисквитките