Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 10 от 4.II

ЗАПОВЕД № СД-06-1 ОТ 21 ЯНУАРИ 2022 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

 

ЗАПОВЕД № СД-06-1 ОТ 21 ЯНУАРИ 2022 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2022г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с постъпило заявление вх. № 94-К-10 от 12.01.2022 г. от синдик Красимир Иванов Краев да бъде извършена промяна на служебния му адрес за кореспонденция нареждам:

Изменям т. 6 от Заповед № СД-06-87 от 5.11.2021 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 95 от 2021 г.) в частта ѝ относно служебния адрес за кореспонденция на синдика Красимир Иванов Краев, като думите: "София, ж.к. Белите брези 33, ет. 11, ап. 39" се заменят със "София, ул. Ангел Кънчев № 6, ет. 1, ап. 3".

Заповедта подлежи на обнародване в "Държавен вестник" на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, като разходите за обнародването са за сметка на лицето.


Извадка от Неофициален раздел бр. 10 от 04.02.2022 г. на ДВ

Промени настройката на бисквитките