Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 8.IV

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 Г. (ESP CODE)(приети с Резолюция MSC.461(101) на Комитета по морска безопасност на Международната морска орг

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 Г. (ESP CODE)

(приети с Резолюция MSC.461(101) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 13 юни 2019 г. В сила за Република България от 1 януари 2021 г.)

Издадени от министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.27 от 5 Април 2022г., обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2022г.

КОМИТЕТЪТ ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ,


КАТО ПРИПОМНЯ член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,


КАТО ПРИПОМНЯ СЪЩО резолюция A. 1049(27), с която Асамблеята прие Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. ("Кодекс ESP 2011"), който стана задължителен съгласно глава XI-1 от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г. ("Конвенцията"),


ПРИПОМНЯЙКИ ОЩЕ и член VIII (b), и правило XI-1/2 от Конвенцията относно процедурата за изменение на Кодекс ESP 2011,


КАТО ВЗЕМА ПРЕДВИД, на 101вата си сесия, измененията в Кодекс ESP 2011, предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), i) от Конвенцията,


1 ПРИЕМА в съответствие с член VIII (b) (iv) от Конвенцията, измененията на Кодекс ESP 2011, чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция;


2 ОПРЕДЕЛЯ, в съответствие с член VIII(b)(vi)(2)(bb) от Конвенцията, че посочените изменения се считат за приети на 1 юли 2020 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията или договарящите правителства, чиито комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50% от брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили Генералния секретар за възраженията си срещу измененията;


3 ПРИКАНВА договарящите правителства по Конвенцията да отбележат, че в съответствие с член VIII (b) (vii) (2) от Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари 2021 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;


4 ИЗИСКВА Генералният секретар, за целите на член VIII(b)(v) от Конвенцията, да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, до всички договарящи правителства към Конвенцията;


5 ИЗИСКВА СЪЩО Генералният секретар да предаде копия от настоящата резолюция и нейното приложение на членовете на Организацията които не са договарящи правителства по Конвенцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ


ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 Г. (ESP CODE)


(Отделени като самостоятелен акт)


Промени настройката на бисквитките