Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 8.IV

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯТА ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА(Одобрен с Решение № 157 от 18 март 2022 г.

 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯТА ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(Одобрен с Решение № 157 от 18 март 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването - 22 март 2022 г.)

Издаден от Министерството на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2022г.

Министерството на младежта и спорта на Република България и Агенцията за младежта и спорта на Република Северна Македония, наричани за краткост по-долу "Страните",

Желаейки да задълбочат съществуващите приятелски отношения и сътрудничество между Страните,

Вярвайки, че сътрудничеството в областта на младежта и спорта ще допринесе допълнително за насърчаването и укрепването на връзките между държавите и техните граждани;

В съответствие с приоритетите, заложени в Берлинския процес, и в съответствие с чл. 8, ал. 1 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, подписан в Скопие на 1 август 2017 г.,

се договориха за следното:

Цели на сътрудничество

Член 1

Целта на този Меморандум е по-нататъшно укрепване на близките отношения между двете държави чрез насърчаване на сътрудничеството между Страните в развитието на младежта и спорта на принципа на реципрочност, взаимно разбирателство и полза.

Сътрудничество в областта на младежта

Член 2

Сътрудничеството по този Меморандум в областта на младежта включва:

2.1. Обмен на информация, публикации и изследвания между публичните институции и неправителствени организации, работещи в сферата на младежта, и насърчаване на тяхното сътрудничество.

2.2. Организиране на програми за младежки обмен и насърчаване на доброволчески проекти.

2.3. Организиране на посещения от съответните държавни органи и експерти, работещи в областта на младежта, с цел сътрудничество по въпросите на младежката политика и младежката работа.

2.4. Размяна на покани и насърчаване на участието в младежки конференции, форуми, семинари, обучения и фестивали, организирани в двете държави.

2.5. Насърчаване и поддържане на дейностите на институциите и организациите от двете държави, работещи в областта на младежта, за представяне на общи проекти пред международни институции.

2.6. Всяка друга дейност на младежко сътрудничество, договорена между Страните в съответствие със законите и правната уредба на всяка държава.

Сътрудничество в областта на спорта

Член 3

Сътрудничеството по този Меморандум в областта на спорта включва:

3.1. Размяна на посещения на високопоставени служители и експерти, работещи в областта на спорта.

3.2. Обмен на опит и сътрудничество между треньори, експерти, специалисти и изследователи в областта на спорта за високи постижения, спорта за всички, спортната наука, спортната медицина, спортното право, почтеността в спорта и борбата с допинга в спорта.

3.3. Насърчаване на сътрудничеството между спортните организации на двете страни за улесняване на организирането на съвместни семинари, конференции и изследвания.

3.4. Обмен на информация, публикации, данни и учебни материали в областта на спорта, физическото възпитание и физическата активност.

3.5. Сътрудничество, целящо подобряване на спортните постижения на двете страни, включително тренировъчни лагери, приятелски мачове и взаимни обучения.

3.6. Сътрудничество в борбата срещу допинга в спорта.

3.7. Насърчаване и развитие на традиционни спортове и игри на реципрочен принцип.

3.8. Популяризиране и улесняване на отношенията между федерации, клубове и всички заинтересовани лица чрез организиране на спортни събития.

3.9. Насърчаване на различни форми на сътрудничество в областта на спорта, в това число съвместно участие в програми и проекти за спорта, договорени от Страните.

3.10. Оказване на взаимна подкрепа и сътрудничество между Страните в рамките на различни международни организации и форуми (в това число Берлинския процес, ЮНЕСКО, Съвета на Европа и други) по въпроси, свързани със спорта.

Работна група и годишна работна програма

Член 4

Страните се съгласяват да сформират работна група от свои представители, чиято основна цел е да разработи годишна работна програма с конкретни дейности и инициативи, която да се изпълнява в рамките на съответната година. Работната група се състои от най-малко един висш ръководител и най-малко един експерт, представляващи съответната Страна. Тя ще има координираща и контролираща роля. Ще заседава най-малко веднъж годишно във всяка от държавите на реципрочна база.

Финансиране

Член 5

Страните се съгласяват, че финансовите условия на провежданите инициативи по настоящия Меморандум за разбирателство се изпълняват в съответствие с нормативната уредба на двете страни и в рамките на наличните бюджет и ресурси. Финансовите условия се договарят взаимно между Страните за всеки конкретен случай.

Влизане в сила, продължителност, изменения и прекратяване

Член 6

6.1. Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на подписването му и е валиден за срок от 5 години. Срокът на действие на този Меморандум за разбирателство се удължава автоматично за още 5 години.

6.2. Този Меморандум за разбирателство може да бъде изменен по взаимно писмено съгласие на Страните по всяко време. Измененията влизат в сила от датата на подписване на протокола за изменение.

6.3. Всяка Страна може да прекрати този Меморандум за разбирателство по всяко време, като предостави на другата страна писмено уведомление за това по дипломатически път. В такъв случай този Меморандум за разбирателство ще бъде прекратен 6 месеца след датата на получаване на уведомлението.

6.4. Прекратяването на този Меморандум за разбирателство няма да повлияе на изпълнението на текущите дейности или проекти, освен ако двете Страни не решат друго в писмен вид.

Уреждане на спорове

Член 7

Всеки спор или несъответствие, произтичащо от тълкуването или прилагането на този Меморандум за разбирателство, следва да бъде уреден по взаимно съгласие чрез консултации и/или преговори по дипломатически път между Страните.

Настоящият Меморандум е подписан в София на 22.03.2022 г. в два оригинални екземпляра, всеки един на официалните езици на Договарящите се Страни - български език съгласно Конституцията на Република България и македонски език съгласно Конституцията на Република Северна Македония, като и двата текста имат еднаква сила.

Промени настройката на бисквитките