Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 8.IV

УКАЗ № 114 ОТ 06.04.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПИСМО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ № 1 НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ПРОЕКТ "БЪЛГАРИЯ - СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014 - 2020 Г. (СПЗ)

 

УКАЗ № 114 ОТ 06.04.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПИСМО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ № 1 НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ПРОЕКТ "БЪЛГАРИЯ - СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014 - 2020 Г. (СПЗ)") ОТ 27 НОЕМВРИ 2014 Г.

Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2022г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за ратифициране на Писмо за изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)") от 27 ноември 2014 г., приет от 47-ото Народно събрание на 30 март 2022 г.

Издаден в София на 6 април 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките