Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 8.IV

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАЕМНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНИ С ОТТЕГЛЯНЕ

 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАЕМНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНИ С ОТТЕГЛЯНЕТО НА БАНКАТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИБОР КАТО РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, СЪДЪРЖАЩО СЕ В УВЕДОМЛЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА БАНКА ОТ 11 АВГУСТ 2021 Г. И ПИСМО-ОТГОВОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

В сила от 08.04.2022 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2022г.

Проект: 47-202-02-4/02.03.2022 г.

Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за изменения на заемните споразумения на Република България с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани с оттеглянето на Банката от използването на ЛИБОР като референтен лихвен процент, съдържащо се в уведомление на Световната банка от 11 август 2021 г. и писмо-отговор на Република България от 4 февруари 2022 г.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 30 март 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките