Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 36 от 13.V

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТНОСНО ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАХРАНВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА МАР, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА ПИСМА ОТ 1 И 2 НОЕМВРИ 2021 Г.(Ратифициран

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТНОСНО ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАХРАНВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА МАР, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА ПИСМА ОТ 1 И 2 НОЕМВРИ 2021 Г.

(Ратифицирано със закон, приет от 47-ото Народно събрание на 30 март 2022 г. - ДВ, бр. 28 от 2022 г. В сила от 13 април 2022 г.)

Издадено от министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

 

1 ноември 2021 г.

Международна асоциация за развитие

 

1818 Н street, NW

 

Washington, DC 20433

 

САЩ

 

На вниманието на:

Акихико Нишио

                                       

Вицепрезидент, Фи-

 

нансиране за развитие

                                       

Група на Световната

 

банка

 

Споразумение за безвъзмездна финансова помощ (настоящото "Споразумение") между Правителството на Република България ("България") и Международната асоциация за развитие ("МАР") относно деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР ("МАР19")

Дами и господа:

1. Безвъзмездна финансова помощ към МАР

1.1. Позоваваме се на доклада, озаглавен "Допълнения към ресурсите на МАР: Деветнадесето захранване - МАР19: Десет години до 2030 г.: Растеж, хора и гъвкавост", одобрен от изпълнителните директори на МАР на 11 февруари 2020 г. ("Доклада на представителите") и приет от Управителния съвет на МАР с решение 244 от 31 март 2020 г. с периодични изменения в него, и на ангажимента на България като страна, която не е член на МАР и както е записано в Доклада на представителите, да направи еднократен доброволен принос към МАР. В подкрепа на този ангажимент се радваме да потвърдим намерението на България да предостави като безвъзмездна финансова помощ към МАР сумата от 2 700 000 евро ("безвъзмездната помощ от България"), която да бъде използвана от МАР в съответствие със сроковете и условията, посочени в настоящото Споразумение.

1.2. Безвъзмездната помощ от България се изплаща на МАР на две вноски, както следва:

(а) 1 800 000 евро на 15 юни 2022 г.

(b) 900 000 евро на 17 януари 2023 г.

2. Използване на безвъзмездната помощ от България

2.1. МАР използва безвъзмездната помощ от България за отпускане на финансиране под формата на безвъзмездни помощи и гаранции в допълнение към заеми.

2.2. Безвъзмездната помощ от България представлява част от общите ресурси на МАР в рамките на деветнадесетото захранване ("МАР19") и се използва за финансиране на проекти, одобрени от изпълнителните директори на МАР през периода на МАР19 (от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2023 г., с периодичните изменения в него). Няма да има конкретно заделяне на безвъзмездната помощ от България за отделни проекти.

3. Администриране на безвъзмездната помощ от България

3.1. Безвъзмездната помощ от България се използва и администрира от МАР в съответствие с условията на настоящото Споразумение и политиките и процедурите на МАР. МАР е отговорна само за изпълнението на онези функции, които са изрично определени в настоящото Споразумение, и на онези, които са ѝ възложени в рамките на политиките и процедурите на МАР, и не е субект на никакви други задължения или отговорности към България.

3.2. С изключение на всякакви задължения, понесени от МАР в резултат на неизпълнение от България на задълженията ѝ по параграф 4 по-долу, България не носи отговорност за: (а) всякакви искове или искания, отправени срещу МАР; или (b) всякакви дългове, щети или загуби, понесени от МАР, и в двата случая в резултат на изпълнение или неизпълнение от страна на МАР, (х) всякакви разпоредби на настоящото Споразумение, (у) политиките и процедурите на МАР или (z) всяка дейност, финансирана с безвъзмездната помощ от България или свързана с нея по друг начин. България не носи отговорност за дейността на никое лице, наето или ангажирано от МАР.

3.3. МАР се съгласява, че ако България стане член на Асоциацията, България може по всяко време след това да избере да преобразува сумата на безвъзмездната помощ от България, предоставена на МАР, в записване, което носи права на глас, при освобождаване на МАР от задълженията ѝ по настоящото Споразумение. Преобразуването на тази сума от безвъзмездната помощ от България или на част от нея в записване се извършва, както е договорено между Асоциацията и България, при условия, при които България придобива права на глас, определени на същата основа като предвидената за членовете по Част ІІ към въпросния момент. Тези условия ще бъдат одобрени впоследствие от Управителния съвет.

4. Депозиране на безвъзмездната помощ от България

4.1. България депозира безвъзмездната помощ от България, както е предвидено в параграф 1.2 по-горе, в евро по следната сметка:


Име на банката:

BANK ОF АМЕRICA,
N.A. LONDON

Име на сметката:

IDA

Номер на сметката:

GB57BOFA16505062953015

Адрес на банката:

MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER: 2, KING EDWARD STREET, LONDON, UNITED KINGDOM ЕС1А 1HQ

Swift:

BOFAGB22XXX


4.2. При извършване на такъв депозит България дава указания на своята банка да включи в полето за данни за плащането (авизо по платежно нареждане) на своето SWIFT съобщение за плащане информация, посочваща:

а) платената сума;

б) че плащането се извършва от България по отношение на: трансфер към МАР като безвъзмездна помощ за MAP19; и

в) датата на депозита.

Освен това България предоставя копие от нареждането за депозит на България на лицата за контакт за МАР, посочени в параграф 5 по-долу.

5. Комуникация и адреси

Службите, отговарящи за координирането на всички въпроси, свързани с прилагането на настоящото Споразумение, са:

За МАР:

Международна асоциация за развитие

1818 Н Street, NW

Washington, DC 20433

САЩ

На вниманието на: Директор, Корпоративно финансиране за развитие - МАР и МБВР

Факс: +1 (202) 614-0236

Имейл: IDACapital@worldbank.org

За България:

Министерство на финансите

Ул. "Раковски" 102

София 1040

Република България

Факс: +359 2 9806863

6. Изменение

Настоящото Споразумение може да се изменя само с писмено споразумение между МАР и България.

7. Оповестяване на информация

МАР може да оповестява настоящото Споразумение и договореностите, предвидени по-долу, в съответствие с политиката си за достъп до информация, както е в сила в дадени периоди.

8. Влизане в сила

Настоящото Споразумение подлежи на ратифициране от Народното събрание на Република България и влиза в сила на датата, на която МАР получи писмено уведомление, че националните процедури на Република България са приключили.

9. Екземпляри

Настоящото Споразумение е подписано на английски език в два (2) екземпляра, всеки от които се счита за оригинал и съставлява едно и също Споразумение.

Моля, потвърдете съгласието си с гореизложеното, като подпишете, поставите дата и ни върнете едно копие от настоящото Споразумение.

 

С уважение,
От името на Правителството
на Република България:
Валери Белчев,
министър на финансите

СЪГЛАСУВАНО:

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ
Акихико Нишио
Вицепрезидент, Финансиране за развитие
Група на Световната банка

2.11.2021 г.


Промени настройката на бисквитките