Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 17.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 13 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 13 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ

В сила от 17.05.2022 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 17 Май 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 352 585 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за изплащане на стипендии за постигнати образователни резултати от общинските училища.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 2, ал. 6, т. 1 и ал. 7 от Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 103 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2019 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1Разпределение на допълнителните трансфери по общини

Община

Област

Средства за стипендии

(в лв.)

Благоевград

Благоевград

86 570

Гоце Делчев

Благоевград

16 075

Разлог

Благоевград

8 100

Бургас

Бургас

192 435

Варна

Варна

257 520

Велико Търново

Велико Търново

71 665

Свищов

Велико Търново

6 175

Видин

Видин

10 350

Враца

Враца

15 475

Козлодуй

Враца

5 850

Габрово

Габрово

20 080

Добрич

Добрич

36 025

Кърджали

Кърджали

20 450

Кюстендил

Кюстендил

11 975

Ловеч

Ловеч

41 195

Монтана

Монтана

10 725

Пазарджик

Пазарджик

53 350

Панагюрище

Пазарджик

7 650

Перник

Перник

26 075

Плевен

Плевен

74 945

Карлово

Пловдив

9 475

Пловдив

Пловдив

322 375

Разград

Разград

25 850

Русе

Русе

64 785

Силистра

Силистра

17 050

Сливен

Сливен

35 550

Смолян

Смолян

31 755

Столична

София-град

687 740

Казанлък

Стара Загора

12 925

Стара Загора

Стара Загора

88 345

Хасково

Хасково

39 050

Шумен

Шумен

33 150

Ямбол

Ямбол

11 850

ОБЩО

 2 352 585

Промени настройката на бисквитките