Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 17.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 13 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА 2022 Г. ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 13 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА 2022 Г. ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

В сила от 17.05.2022 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 17 Май 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер на 20 000 000 лв. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за Българската академия на науките за увеличение на трудовите възнаграждения на учените при изпълнение на индикатори за научно и иновационно развитие, определени в споразумение между Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките, и за проекти, разработени от учените в Българската академия на науките - по критерии, приети от нея.

(2) Средствата по ал. 1 да се предоставят, както следва:

1. 18 000 000 лв. в срок до 10 дни след влизането в сила на постановлението;

2. 2 000 000 лв. в срок до 31 юли 2022 г.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, ред 1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, ред 1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на председателя на Българската академия на науките.

§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".