Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 17.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 13 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 13 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г.

В сила от 17.05.2022 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 17 Май 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г. в размер до 35 000 000 лв. за изплащане на обезщетение по постановени съдебни решения.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на околната среда и водите по "Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда", бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата".

Чл. 3. Увеличава утвърдените с чл. 18, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. показатели за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани за 2022 г., със 17 453 002 лв.

Чл. 4. Министърът на околната среда и водите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на околната среда и водите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".