Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 17.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 13 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 13 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2022 Г.

В сила от 17.05.2022 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 17 Май 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за 2022 г. в размер 17 683 964 лв. за възстановяване на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавните училища, прилагащи делегиран бюджет.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 12 853 294 лв.;

2. по бюджета на Министерството на културата - 3 931 801 лв.;

3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 898 869 лв.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" с 8 104 991 лв. и бюджетна програма "Училищно образование" с 4 748 303 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", по бюджета на Министерството на културата за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи", по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 6. Първостепенните разпоредители с бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат произтичащите промени по съответните бюджети и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 7. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 282, ал. 24, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на младежта и спорта и на министъра на културата.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".