Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 7.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 2 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДВ, БР. 48 ОТ 2014 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 2 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДВ, БР. 48 ОТ 2014 Г.)

В сила от 07.06.2022 г.

Обн. ДВ. бр.42 от 7 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите "заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика" се заменят с "министърът на труда и социалната политика".

2. В ал. 3 думите "министърът на труда и социалната политика" се заменят със "заместник-министърът на труда и социалната политика, който е член на съвета".

3. В ал. 4, т. 1 след думата "икономиката" се добавя "и индустрията", думите "земеделието, храните и горите" се заменят със "земеделието" и накрая се поставят точка и запетая и се добавя "иновациите и растежа; електронното управление".

Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".