Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 7.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 2 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАН

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 2 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

В сила от 07.06.2022 г.

Обн. ДВ. бр.42 от 7 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. в размер 20 204 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата от държавните детски градини към Министерството на отбраната и на курсантите и студентите в редовна форма на обучение в държавните висши военни училища.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по бюджета на Министерството на отбраната, както следва:

1. 19 205 лв. трансфери за държавните висши военни училища - за курсантите и студентите в редовна форма на обучение в държавните висши военни училища, съгласно приложение № 1;

2. 999 лв. - за децата от държавните детски градини към Министерството на отбраната, съгласно приложение № 2.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 999 лв. се увеличават показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

(2) Със сумата 999 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело", по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.

Чл. 4. Министърът на отбраната да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи се в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висши училища (обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.

§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1


Трансфери за държавните висши военни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на отбраната

№ по ред

Държавно висше военно училище

Сума

(в лв.)

1.

Военна академия "Г. С. Раковски" - София

1 360

2.

Национален военен университет "В. Левски" - Велико Търново

3 805

3.

Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна

11 970

4.

Висше военновъздушно училище "Г. Бенковски" - Долна Митрополия

2 070

 

ОБЩО

19 205


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2, т. 2


Допълнителни разходи за държавните детски градини към Министерството на отбраната

№ по ред

Държавна детска градина

Сума

(в лв.)

1.

ДЦДГ "Средец" - София

141

2.

ДОДЗ "Младост" - София

147

3.

ДЦДГ "Слава" - София

129

4.

ДЦДГ "Светлина" - Карлово

114

5.

ДЦДГ "Детелина" - Казанлък

195

6.

ДЦДГ "Кокиче" - Пловдив

75

7.

ДОДЗ "Калина" - Стара Загора

198

 

ОБЩО

999