Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 7.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 1 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 1 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г.

В сила от 07.06.2022 г.

Обн. ДВ. бр.42 от 7 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. в размер на 3 000 000 лв. за изпълнение на дейностите през първия етап на Национална програма "Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация".

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политиките по чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал", бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и във връзка с Решение № 733 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на Национална програма "Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация".

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".