Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 7.VI

УКАЗ № 141 ОТ 01.06.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

 

УКАЗ № 141 ОТ 01.06.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Обн. ДВ. бр.42 от 7 Юни 2022г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, приет от 47-ото Народно събрание на 26 май 2022 г.

Издаден в София на 1 юни 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките