Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 21.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 ОТ 16 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТГОВОРНОСТТА И КООРДИНАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ ДЪБЛИН И РЕГЛАМЕНТ ЕВРОДАК, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 НА МИНИСТЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 ОТ 16 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТГОВОРНОСТТА И КООРДИНАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ ДЪБЛИН И РЕГЛАМЕНТ ЕВРОДАК, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г.)

В сила от 21.06.2022 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 21 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така: "Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по административно сътрудничество при прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак".

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите "за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за международна закрила, съгласно Регламент Дъблин" се заменят със запетая и се добавя "с което разрешават или отказват прехвърлянето на чужденеца в компетентната държава - членка на Европейския съюз, съгласно Регламент Дъблин".

2. Създава се нова т. 2:

"2. провеждат производство и изпращат отговор до запитващата държава при получаване на искане за поемане на отговорност или за обратно приемане на чужденец от друга държава - членка на Европейския съюз;".

3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

4. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите "по силата на решение, приемащо искане за обратно приемане" се заменят с "в съответствие с положителен отговор по искане за обратно приемане".

5. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите "по силата на решение, приемащо искане за поемане на отговорност" се заменят с "в съответствие с положителен отговор по искане за поемане на отговорност".

§ 3. В чл. 8, ал. 1 т. 3 се изменя така:

"3. уведомяват Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, за датата, мястото и часа на пристигането на чужденеца и предоставят информация за необходимостта от специални условия при посрещането му;".

§ 4. Член 16 се изменя така:

"Чл. 16. (1) Когато чужденец е задържан за незаконно преминаване на държавната граница или в граничната зона на Република България и е заявил желание за международна закрила, длъжностните лица от Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР:

1. извършват действията, предвидени в българското законодателство при задържане на чужденец, за незаконно преминаване на държавната граница на Република България;

2. уведомяват ДАБ - МС, за чужденец, заявил желание да получи международна закрила;

3. предават чужденеца с всички документи на ДАБ - МС, за разглеждане на молба за международна закрила.

(2) Когато чужденец с валидни документи за пътуване се яви на граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) и заяви желание за международна закрила, длъжностните лица от Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР:

1. уведомяват ДАБ - МС, за чужденец, заявил желание да получи международна закрила;

2. пропускат чужденеца за влизане в страната по законоустановения ред и го предават с всички документи на ДАБ - МС, за разглеждане на молба за международна закрила.

(3) Когато чужденец напусне територията на Република България, длъжностните лица от Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, уведомяват Националния институт по криминалистика към МВР (НИК) за актуализиране на групата данни, регистрирани от Република България в съответствие с чл. 11 от Регламент Евродак, като добавят датата, на която лицето е напуснало територията."

§ 5. В чл. 17, т. 2 думите "ДАБ - МВР и" се заменят с "ДАБ - МС, и".

§ 6. Навсякъде в наредбата:

1. Думите "Научноизследователския институт по криминалистика и криминология - МВР" се заменят с "Националния институт по криминалистика към МВР".

2. Думите "НИКК - МВР" се заменят с "НИК - МВР".

Заключителни разпоредби

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".