Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 5.VIII

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ДВ, БР. 31 ОТ 2007 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ДВ, БР. 31 ОТ 2007 Г.)

В сила от 05.08.2022 г.

Обн. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.

Проект: 47-254-01-106/20.07.2022 г.

§ 1. В чл. 266б, ал. 7 накрая се добавя "с изключение на случаите по чл. 82, ал. 3 от Закона за здравето, определени в наредбата по чл. 82, ал. 6 от Закона за здравето".

Заключителни разпоредби

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 27 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките