Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 5.VIII

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2022 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2022 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2022 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2022 Г.)

Обн. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.

Проект: 47-254-01-118/28.07.2022 г.

Параграф единствен. В § 15 от преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 6:

"(6) Управителят на Националната здравноосигурителна каса в срок до 10 август 2022 г. определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на НЗОК, увеличен с еднаква числова стойност за всеки служител, без да надхвърля максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен, смятан от 10 юли 2022 г., в рамките на разходите за персонал, предвидени по бюджета на НЗОК за 2022 г."

-------------------------

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 29 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките