Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 5.VIII

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ДВ, БР. 70 ОТ 2004 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ДВ, БР. 70 ОТ 2004 Г.)

В сила от 05.08.2022 г.

Обн. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.

Проект: 47-254-01-115/27.07.2022 г.

§ 1. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите "алкохол и недопускане" се заменят с "алкохол, недопускане" и след думата "вещества" се добавя "както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски газ) от лица под 18 години".

2. В ал. 2 думите "алкохол и недопускане" се заменят с "алкохол, недопускане" и след думата "вещества" се добавя "както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски газ) от лица под 18 години".

3. В ал. 3 думите "алкохол и недопускане" се заменят с "алкохол, недопускане" и след думата "вещества" се добавя "както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски газ) от лица под 18 години".

4. В ал. 4 думите "алкохол и недопускане" се заменят с "алкохол, недопускане" и след думата "вещества" се добавя "както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски газ) от лица под 18 години".

§ 2. Създава се чл. 54а:

"Чл. 54а. Забранява се продажбата на диазотен оксид (райски газ) и пълнители с него, включително и онлайн:

1. на лица под 18 години;

2. на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения;

3. на спортни прояви, организирани за деца и ученици;

4. на обществени мероприятия, организирани за деца и ученици;

5. в закритите обществени места, с изключение продажбата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост."

§ 3. В чл. 56а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и 3:

"(2) Забранява се употребата на диазотен оксид (райски газ) на откритите обществени места по ал. 1, т. 1 - 3.

(3) Забранява се употребата на диазотен оксид (райски газ) в закритите обществени места, с изключение употребата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост."

§ 4. В чл. 218 се създава ал. 2а:

"(2а) Който наруши чл. 54а, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението по чл. 54а е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция от 3000 до 6000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 5000 до 12 000 лв."

Заключителни разпоредби

§ 5. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 102 от 2018 г., бр. 17, 24, 58 и 101 от 2019 г. и бр. 71 и 99 от 2020 г.) в чл. 5б, ал. 4 думите "изделия и изделия" се заменят с "изделия, изделия", а накрая се добавя "и диазотен оксид (райски газ)".

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 29 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките