Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 5.VIII

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ДВ, БР. 13 ОТ 2016 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ДВ, БР. 13 ОТ 2016 Г.)

В сила от 05.08.2022 г.

Обн. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.

Проект: 47-254-01-104/19.07.2022 г.

§ 1. Създава се чл. 117а:

"Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

Чл. 117а. (1) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

(2) Когато в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1 възложителят предвижда клауза за изменение на цената във връзка с инфлацията по ал. 1, той може да обвърже тази клауза с методиката по ал. 1."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон.

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 29 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.