Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 5.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА (ДВ, БР. 40 ОТ 2020 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА (ДВ, БР. 40 ОТ 2020 Г.)

Обн. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Член 5 се изменя така:

"Чл. 5. Организационно-техническата работа на Съвета се осигурява от Секретариат в администрацията на Министерския съвет, определен със заповед на министър-председателя по предложение на главния секретар на Министерския съвет."

§ 2. В чл. 6 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 8:

"8. Комисия за представяне и обсъждане на националните преговорни позиции по законодателния пакет на ЕК "Подготвени за цел 55"."

2. В ал. 2 се създава т. 3:

"3. разглеждат и оценяват различни сценарии за постепенното преустановяване на използването на въглища до 2038 г., включително разглеждат сценарий за ускорено постепенно извеждане от употреба на въглищата не по-рано от 2030 г. и оценяват дали това е възможно, като публикуват сценариите и отправят препоръки към правителството и Народното събрание, във връзка с приемането на Пътна карта за неутралност по отношение на климата."

Заключителни разпоредби

§ 3. В Правилника за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 41 от 2022 г.), в чл. 8 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 8:

"8. Комисия за представяне и обсъждане на националните преговорни позиции по законодателния пакет на ЕК "Подготвени за цел 55"."

2. В ал. 2 се създава т. 3:

"3. разглеждат и оценяват различни сценарии за постепенното преустановяване на използването на въглища до 2038 г., включително разглеждат сценарий за ускорено постепенно извеждане от употреба на въглищата не по-рано от 2030 г. и оценяват дали това е възможно, като публикуват сценариите и отправят препоръки към правителството и Народното събрание, във връзка с приемането на Пътна карта за неутралност по отношение на климата."

Промени настройката на бисквитките