Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 5.VIII

РЕШЕНИЕ № 543 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "СОЗОПОЛ - ЗАПАД", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС

 

РЕШЕНИЕ № 543 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "СОЗОПОЛ - ЗАПАД", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС

Обн. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.

На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от Закона за концесиите и чл. 8м, ал. 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, протоколно решение по т. 31 от дневния ред на заседанието на Министерския съвет на 15 юни 2022 г., мотивиран доклад на министъра на туризма и приложенията към него във връзка с Решение № 274 на Министерския съвет от 2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Созопол - запад", община Созопол, област Бургас,


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Прекратява процедурата за възлагане на концесия за морски плаж "Созопол - запад", община Созопол, област Бургас, открита с Решение № 274 на Министерския съвет от 29 март 2021 г. (ДВ, бр. 27 от 2021 г.).

2. Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

3. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките