Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 5.VIII

РЕШЕНИЕ № 546 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КАБАКУМ - ЮГ", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

 

РЕШЕНИЕ № 546 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КАБАКУМ - ЮГ", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

Обн. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.

На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от Закона за концесиите и чл. 8м, ал. 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, протоколно решение по т. 24 от дневния ред на заседанието на Министерския съвет на 15 юни 2022 г., мотивиран доклад на министъра на туризма и приложенията към него във връзка с Решение № 213 на Министерския съвет от 2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум - юг", община Варна, област Варна,


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Прекратява процедурата за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум - юг", община Варна, област Варна, открита с Решение № 213 на Министерския съвет от 15 март 2021 г. (ДВ, бр. 22 от 2021 г.).

2. Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

3. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".