Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 9.VIII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 28 ОТ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 109 ОТ 2008 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 28 ОТ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 109 ОТ 2008 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.64 от 9 Август 2022г.

§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думата "автомат" се поставя запетая и се добавя "разположен в приемното помещение,".

§ 2. В чл. 3 се създава ал. 4:

"(4) Аптеката поддържа аптечен софтуер, осигуряващ нормалното функциониране на процеса по отпускане на лекарствени продукти, включително и на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на Националната здравноосигурителна каса."

§ 3. В чл. 9, ал. 3 цифрата "5" се заменя с "6".

§ 4. В чл. 19 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след числото "219" се поставя запетая и се добавя "ал. 1".

2. В ал. 3 накрая се добавя "и студенти, преминаващи изискуемия стаж по реда на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър" и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ......".


Промени настройката на бисквитките