Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 9.VIII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 16.10.2014 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЗАСТРАХОВКИ "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ И "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ (ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 16.10.2014 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЗАСТРАХОВКИ "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ И "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ (ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г.)

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.64 от 9 Август 2022г.

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите "или Конфедерация Швейцария" се поставя запетая, добавя се "или на употребявано моторно превозно средство без регистрационен номер, включително с изтекъл такъв" и се поставя запетая.

2. Алинея 2 се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата е приета с Решение № 241-Н от 28.07.2022 г. на Комисията за финансов надзор.