Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 9.VIII

ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB202000-001-10/8-Iз-22 ОТ 20 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОПЕРАТИВНИЯ ОТЧЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (СЕКРЕТНО)

 

ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB202000-001-10/8-Iз-22 ОТ 20 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОПЕРАТИВНИЯ ОТЧЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (СЕКРЕТНО)

В сила от 31.10.2022 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.64 от 9 Август 2022г.

Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-22 от 20 юли 2022 г. за оперативния отчет в Министерството на вътрешните работи (секретно) е издадена от министъра на вътрешните работи на основание чл. 86, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

Настоящата инструкция отменя Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-98 от 27 ноември 2019 г. за оперативния отчет в Министерството на вътрешните работи (секретно) (необнародвана).

Инструкцията влиза в сила от 31 октомври 2022 г.


Промени настройката на бисквитките