Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 9.VIII

ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB202000-001-10/8-Iз-26 ОТ 20 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОСОБЕНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ПОВЕРИТЕЛНО)

 

ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB202000-001-10/8-Iз-26 ОТ 20 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОСОБЕНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ПОВЕРИТЕЛНО)

В сила от 01.01.2023 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.64 от 9 Август 2022г.

Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-26 от 20 юли 2022 г. за планиране, разходване, отчитане и контрол на паричните средства за особени разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи (поверително) е издадена от министъра на вътрешните работи на основание чл. 8, ал. 2 във връзка с чл. 33, т. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Настоящата инструкция отменя Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-34 от 29 юли 2014 г. за планиране, разходване, отчитане и контрол на паричните средства за особени разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи (поверително) (необнародвана), изменена и допълнена с Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-22 от 25 юни 2015 г. за изменение и допълнение на Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-34 от 29 юли 2014 г. за планиране, разходване, отчитане и контрол на паричните средства за особени разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи (поверително) (необнародвана).

Инструкцията влиза в сила от 1 януари 2023 г.