Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 9.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 4 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 4 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

В сила от 05.08.2022 г.

Обн. ДВ. бр.64 от 9 Август 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 20 Декември 2022г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 29.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 14.12.2022 г.) Приема план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на обща стойност 71 044,5 хил. лв. съгласно приложение № 1.

(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размера по ал. 1, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и бюджетите на общините и по дейности съгласно приложение № 1.

(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата 9 990,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 380,0 хил. лв., по пореден № 1 от приложение № 1 да се увеличат разходите по функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми", бюджетна програма "Избори и национални референдуми", по бюджета на Централната избирателна комисия за 2022 г.

(2) Със сумата 9 610,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 45, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 7 081,8 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 4 555,2 хил. лв., по пореден № 2 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2022 г., както следва:

1. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" - 6 731,8 хил. лв., в т. ч. за възнаграждения и осигурителни вноски върху тях на членовете на районните избирателни комисии;

2. по бюджетна програма "Администрация" - 350,0 хил. лв.

(2) Със сумата 2 526,6 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

(3) По бюджета на Министерския съвет за 2022 г. да се създадат администрирани разходни параграфи, както следва:

1. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" - администриран разходен параграф "Подготовка и произвеждане на избори" - 6 731,8 хил. лв.;

2. по бюджетна програма "Администрация" - администриран разходен параграф "Подготовка и произвеждане на избори" - 350,0 хил. лв.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 29.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 14.12.2022 г.) Средствата в размер на 29 906,9 хил. лв. по пореден № 3 от приложение № 1 се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 29.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 14.12.2022 г.) Трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите в общ размер 15 706,9 хил. лв. по пореден № 3.1 от приложение № 1 се предоставят по бюджетите на общините за 2022 г., както следва:

1. 15 660,4 хил. лв. - съгласно приложение № 3, не по-късно от 2 септември 2022 г.;

2. 7,9 хил. лв. - съгласно приложение № 4, не по-късно от 20 декември 2022 г.;

3. 38,6 хил. лв. - съгласно приложение № 5, не по-късно от 20 декември 2022 г.

(3) Трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 14 200,0 хил. лв., по пореден № 3.2 от приложение № 1 се разпределят по бюджетите на общините съгласно приложение № 2.

(4) Когато предоставените средства по бюджета на общината по ал. 1 са в по-голям размер от действително извършените разходи, остатъкът се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2022 г.

(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 29.08.2022 г.) Препоръчва се изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии да се извършва по банков път.

Чл. 5. (1) Със сумата 1 433,4 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 1 076,4 хил. лв., по пореден № 4 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г., бюджетна програма "Ефективна администрация и координация".

(2) Със сумата 357,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 6. (1) Със сумата 12 723,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 11 316,0 хил. лв., по пореден № 5 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г., както следва:

1. по "Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред", бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" - 11 471,3 хил. лв.;

2. по "Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации", бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" - 1 251,7 хил. лв.

(2) Със сумата 1 407,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 7. (1) Със сумата 7 635,6 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 1 990,0 хил. лв., по пореден № 6 от приложение № 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация", бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на централно управление на МВнР" - 1 920,6 хил. лв., и бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства" - 5 715,0 хил. лв., по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.

(2) Със сумата 5 631,6 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 8. Със сумата 105,0 хил. лв. по пореден № 7 от приложение № 1 да се увеличат разходите за персонал по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Охрана на съдебната власт", по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.

Чл. 9. (1) Със сумата 30,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 4,8 хил. лв., по пореден № 8 от приложение № 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование" - 25,0 хил. лв., и бюджетна програма "Администрация" - 5,0 хил. лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

(2) Със сумата 25,2 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 10. (1) Със сумата 60,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 30,0 хил. лв., по пореден № 9 от приложение № 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност", бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката", по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.

(2) Със сумата 30,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 11. Със сумата 770,5 хил. лв. по пореден № 10, сумата 1 050,0 хил. лв. по пореден № 11 и сумата 200,0 хил. лв. по пореден № 12 от приложение № 1 да се увеличат бюджетните взаимоотношения с централния бюджет съответно с бюджетите на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция за 2022 г.

Чл. 12. (1) Със сумата 40,0 хил. лв., в т. ч. по показател "Персонал" - 20,0 хил. лв., по пореден № 13 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Съвета за електронни медии за 2022 г. по функционална област "Регулиране на радио- и телевизионния пазар", бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими".

(2) Със сумата 20,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 38, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 13. (1) Със сумата 18,3 хил. лв. по пореден № 14 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Сметната палата за 2022 г. по функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности", бюджетна програма "Подобряване на качеството на одитната дейност, спомагаща за ефективното управление и отчетност на публичните средства и дейности".

(2) Със сумата 18,3 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 4, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 14. Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 (без общините) да извършат съответните промени по бюджетите си за 2022 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 15. Министерският съвет и Централната избирателна комисия могат да извършват компенсирани промени между отделните разходни позиции, за които промени уведомяват министъра на финансите.

Чл. 16. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 3 промени по централния бюджет за 2022 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Чл. 17. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 в срок до 21 ноември 2022 г., а министърът на външните работи в срок до 28 февруари 2023 г., да представят на министъра на финансите отчет за извършените разходи, одобрени с план-сметката.

(2) С размера на неусвоените средства първостепенните разпоредители с бюджет извършват съответните промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.

(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет за 2022 г.

(4) За извършване на плащанията по чл. 7 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на външните работи.

(5) Преведените до 31 декември 2022 г. суми от бюджета на Министерството на външните работи по сметката по ал. 4 се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на министерството за 2022 г.

Чл. 18. При сключване от Централната избирателна комисия на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 74, ал. 1 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 5 август 2022 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2022 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от 29 август 2022 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 441 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 14.12.2022 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от 14 декември 2022 г.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 29.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 14.12.2022 г.)


ПЛАН-СМЕТКА

за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

(в хил. лв.)

 

№ по ред

Разходи по бюджети
и по дейности

Сума

1

2

3

1.

Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

9 990,0

1.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори

 380,0

1.2.

За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетин с резултатите от изборите, за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване

8 310,0

1.3.

Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети

1 300,0

2.

Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

7 081,8

2.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на районните избирателни комисии

3 850,0

2.2.

За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет и областните администрации

 3 231,8

3.

Трансфери по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

 29 906,9

3.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии

15 706,9

3.2.

За логистично осигуряване на изборния процес

 14 200,0

4.

Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

 1 433,4

5.

Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

 12 723,0

6.

Разходи по бюджета на Министерството на външните работи

 7 635,6

7.

Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

 105,0

8.

Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката

 30,0

9.

Разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията

 60,0

10.

Разходи на Българското национално радио

 770,5

11.

Разходи на Българската национална телевизия

 1 050,0

12.

Разходи на Българската телеграфна агенция

 200,0

13.

Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии

 40,0

14.

Разходи по бюджета на Сметната палата

 18,3

ОБЩО

 71 044,5


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3Разпределение на трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.2 от приложение № 1

(в лв.)

 

Код по ЕБК

Община

Сума

1

2

3

5101

Банско

25 601

5102

Белица

19 953

5103

Благоевград

166 463

5104

Гоце Делчев

59 883

5105

Гърмен

30 044

5106

Кресна

10 883

5107

Петрич

115 630

5108

Разлог

37 620

5109

Сандански

79 755

5110

Сатовча

32 866

5111

Симитли

28 496

5112

Струмяни

14 060

5113

Хаджидимово

20 127

5114

Якоруда

19 426

5201

Айтос

63 012

5202

Бургас

352 413

5203

Камено

23 359

5204

Карнобат

59 137

5205

Малко Търново

12 681

5206

Несебър

47 205

5207

Поморие

57 696

5208

Приморско

11 033

5209

Руен

63 113

5210

Созопол

24 525

5211

Средец

33 991

5212

Сунгурларе

29 336

5213

Царево

19 536

5301

Аврен

17 465

5302

Аксаково

41 252

5303

Белослав

18 375

5304

Бяла

7 471

5305

Варна

525 112

5306

Ветрино

12 081

5307

Вълчи дол

23 200

5308

Девня

15 344

5309

Долни чифлик

36 550

5310

Дългопол

32 273

5311

Провадия

49 021

5312

Суворово

15 526

5401

Велико Търново

167 206

5402

Горна Оряховица

85 337

5403

Елена

22 801

5404

Златарица

14 062

5405

Лясковец

22 280

5406

Павликени

46 709

5407

Полски Тръмбеш

25 150

5408

Свищов

61 341

5409

Стражица

26 559

5410

Сухиндол

9 354

5501

Белоградчик

16 342

5502

Бойница

6 052

5503

Брегово

15 731

5504

Видин

136 143

5505

Грамада

10 948

5506

Димово

19 958

5507

Кула

12 983

5508

Макреш

9 435

5509

Ново село

8 602

5510

Ружинци

12 744

5511

Чупрене

12 139

5601

Борован

12 676

5602

Бяла Слатина

49 824

5603

Враца

140 345

5605

Козлодуй

34 179

5606

Криводол

19 044

5607

Мездра

43 044

5608

Мизия

14 410

5609

Оряхово

20 185

5610

Роман

15 998

5611

Хайредин

12 628

5701

Габрово

127 736

5702

Дряново

23 158

5703

Севлиево

75 589

5704

Трявна

24 356

5801

Балчик

45 712

5802

Генерал Тошево

40 339

5803

Добрич

148 763

5804

Добричка

62 196

5805

Каварна

31 792

5806

Крушари

15 887

5807

Тервел

45 559

5808

Шабла

15 636

5901

Ардино

58 634

5902

Джебел

56 061

5903

Кирково

88 509

5904

Крумовград

91 903

5905

Кърджали

192 705

5906

Момчилград

76 207

5907

Черноочене

38 049

6001

Бобовдол

21 899

6002

Бобошево

9 264

6003

Дупница

88 059

6004

Кочериново

14 641

6005

Кюстендил

139 245

6006

Невестино

21 702

6007

Рила

8 282

6008

Сапарева баня

12 439

6009

Трекляно

9 852

6101

Априлци

7 550

6102

Летница

9 276

6103

Ловеч

102 665

6104

Луковит

34 876

6105

Тетевен

40 202

6106

Троян

64 467

6107

Угърчин

13 280

6108

Ябланица

11 819

6201

Берковица

41 407

6202

Бойчиновци

18 280

6203

Брусарци

16 202

6204

Вълчедръм

20 230

6205

Вършец

17 087

6206

Георги Дамяново

16 604

6207

Лом

57 846

6208

Медковец

9 054

6209

Монтана

100 947

6210

Чипровци

13 010

6211

Якимово

10 030

6301

Батак

11 945

6302

Белово

15 811

6303

Брацигово

17 490

6304

Велинград

67 686

6305

Лесичово

11 929

6306

Пазарджик

180 561

6307

Панагюрище

39 143

6308

Пещера

39 191

6309

Ракитово

25 187

6310

Септември

42 980

6311

Стрелча

11 048

6312

Сърница

7 714

6401

Брезник

19 345

6402

Земен

17 734

6403

Ковачевци

11 588

6404

Перник

171 303

6405

Радомир

46 268

6406

Трън

19 777

6501

Белене

17 979

6502

Гулянци

22 026

6503

Долна Митрополия

36 799

6504

Долни Дъбник

25 620

6505

Искър

12 662

6506

Левски

38 683

6507

Никопол

19 758

6508

Плевен

203 076

6509

Пордим

10 732

6510

Червен бряг

52 044

6511

Кнежа

25 902

6601

Асеновград

129 161

6602

Брезово

16 322

6603

Калояново

21 181

6604

Карлово

94 933

6605

Кричим

14 360

6606

Лъки

10 246

6607

"Марица"

52 747

6608

Перущица

8 766

6609

Пловдив

552 386

6610

Първомай

48 188

6611

Раковски

46 475

6612

"Родопи"

64 073

6613

Садово

26 507

6614

Стамболийски

35 943

6615

Съединение

19 488

6616

Хисаря

25 201

6617

Куклен

15 079

6618

Сопот

16 981

6701

Завет

21 435

6702

Исперих

58 223

6703

Кубрат

45 038

6704

Лозница

34 662

6705

Разград

103 334

6706

Самуил

24 802

6707

Цар Калоян

13 581

6801

Борово

11 030

6802

Бяла

28 495

6803

Ветово

27 369

6804

Две могили

17 580

6805

Иваново

17 622

6806

Русе

255 773

6807

Сливо поле

21 241

6808

Ценово

10 360

6901

Алфатар

10 713

6902

Главиница

28 062

6903

Дулово

61 445

6904

Кайнарджа

12 862

6905

Силистра

109 640

6906

Ситово

13 561

6907

Тутракан

32 787

7001

Котел

40 741

7002

Нова Загора

74 666

7003

Сливен

207 733

7004

Твърдица

26 803

7101

Баните

16 325

7102

Борино

10 751

7103

Девин

25 732

7104

Доспат

15 728

7105

Златоград

23 832

7106

Мадан

31 613

7107

Неделино

17 728

7108

Рудозем

24 261

7109

Смолян

88 262

7110

Чепеларе

15 120

7225

Столична община

2 127 694

7301

Антон

3 599

7302

Божурище

13 869

7303

Ботевград

57 586

7304

Годеч

12 395

7305

Горна Малина

12 967

7306

Долна баня

10 332

7307

Драгоман

17 157

7308

Елин Пелин

38 557

7309

Етрополе

23 382

7310

Златица

11 369

7311

Ихтиман

34 007

7312

Копривщица

4 186

7313

Костенец

23 083

7314

Костинброд

29 124

7315

Мирково

8 285

7316

Пирдоп

15 192

7317

Правец

16 084

7318

Самоков

73 294

7319

Своге

41 793

7320

Сливница

17 580

7321

Чавдар

3 291

7322

Челопеч

4 642

7401

Братя Даскалови

19 984

7402

Гурково

11 926

7403

Гълъбово

25 549

7404

Казанлък

128 626

7405

Мъглиж

21 591

7406

Николаево

8 918

7407

Опан

15 708

7408

Павел баня

29 829

7409

Раднево

39 580

7410

Стара Загора

250 158

7411

Чирпан

42 179

7501

Антоново

28 039

7502

Омуртаг

63 543

7503

Опака

13 218

7504

Попово

58 598

7505

Търговище

127 307

7601

Димитровград

105 367

7602

Ивайловград

20 824

7603

Любимец

20 254

7604

Маджарово

14 274

7605

Минерални бани

18 463

7606

Свиленград

47 291

7607

Симеоновград

18 505

7608

Стамболово

32 283

7609

Тополовград

23 064

7610

Харманли

53 709

7611

Хасково

167 584

7701

Велики Преслав

27 166

7702

Венец

22 996

7703

Върбица

26 967

7704

Каолиново

36 386

7705

Каспичан

17 383

7706

Никола Козлево

16 628

7707

Нови пазар

41 675

7708

Смядово

13 948

7709

Хитрино

25 129

7710

Шумен

156 779

7801

Болярово

17 824

7802

Елхово

32 664

7803

Стралджа

27 979

7804

"Тунджа"

48 889

7805

Ямбол

138 091

Общо

14 200 000

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 29.08.2022 г.)


Разпределение на трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.1 от приложение № 1 (въз основа на броя членове в секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии по прогнозна информация, предоставена от кметовете на общините в Министерството на финансите, и Решение № 1200-НС от 2 август 2022 г. на Централната избирателна комисия относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.)

 

Код по ЕБК

Община

Сума

1

2

3

5101

Банско

30 856

5102

Белица

25 536

5103

Благоевград

187 450

5104

Гоце Делчев

58 520

5105

Гърмен

31 122

5106

Кресна

14 012

5107

Петрич

120 498

5108

Разлог

40 898

5109

Сандански

87 840

5110

Сатовча

31 308

5111

Симитли

35 604

5112

Струмяни

20 748

5113

Хаджидимово

22 969

5114

Якоруда

19 445

5201

Айтос

66 520

5202

Бургас

495 758

5203

Камено

25 869

5204

Карнобат

75 145

5205

Малко Търново

16 665

5206

Несебър

47 947

5207

Поморие

66 899

5208

Приморско

11 671

5209

Руен

64 798

5210

Созопол

26 760

5211

Средец

47 016

5212

Сунгурларе

36 961

5213

Царево

23 747

5301

Аврен

22 278

5302

Аксаково

48 346

5303

Белослав

18 022

5304

Бяла

8 080

5305

Варна

560 263

5306

Ветрино

15 355

5307

Вълчи дол

30 723

5308

Девня

15 694

5309

Долни чифлик

39 794

5310

Дългопол

38 570

5311

Провадия

57 656

5312

Суворово

17 822

5401

Велико Търново

187 597

5402

Горна Оряховица

92 635

5403

Елена

31 521

5404

Златарица

16 359

5405

Лясковец

23 807

5406

Павликени

54 464

5407

Полски Тръмбеш

30 125

5408

Свищов

71 288

5409

Стражица

32 851

5410

Сухиндол

11 837

5501

Белоградчик

23 634

5502

Бойница

5 653

5503

Брегово

19 485

5504

Видин

165 519

5505

Грамада

10 175

5506

Димово

31 588

5507

Кула

17 157

5508

Макреш

9 044

5509

Ново Село

10 175

5510

Ружинци

15 761

5511

Чупрене

11 305

5601

Борован

15 096

5602

Бяла Слатина

59 138

5603

Враца

153 748

5605

Козлодуй

35 578

5606

Криводол

25 204

5607

Мездра

53 519

5608

Мизия

18 421

5609

Оряхово

23 461

5610

Роман

22 743

5611

Хайредин

13 114

5701

Габрово

149 426

5702

Дряново

31 654

5703

Севлиево

91 105

5704

Трявна

31 322

5801

Балчик

50 008

5802

Генерал Тошево

56 924

5803

Добрич

186 067

5804

Добричка

81 396

5805

Каварна

37 240

5806

Крушари

18 766

5807

Тервел

42 228

5808

Шабла

20 549

5901

Ардино

62 377

5902

Джебел

50 899

5903

Кирково

90 613

5904

Крумовград

102 536

5905

Кърджали

223 440

5906

Момчилград

72 365

5907

Черноочене

44 814

6001

Бобовдол

32 386

6002

Бобошево

12 436

6003

Дупница

100 149

6004

Кочериново

16 811

6005

Кюстендил

147 810

6006

Невестино

19 963

6007

Рила

9 250

6008

Сапарева баня

14 976

6009

Трекляно

9 516

6101

Априлци

8 712

6102

Летница

10 374

6103

Ловеч

127 082

6104

Луковит

36 509

6105

Тетевен

48 545

6106

Троян

78 603

6107

Угърчин

16 113

6108

Ябланица

13 766

6201

Берковица

51 291

6202

Бойчиновци

24 206

6203

Брусарци

18 953

6204

Вълчедръм

26 800

6205

Вършец

21 546

6206

Георги Дамяново

14 564

6207

Лом

69 094

6208

Медковец

9 443

6209

Монтана

111 454

6210

Чипровци

14 510

6211

Якимово

10 441

6301

Батак

14 005

6302

Белово

15 162

6303

Брацигово

22 238

6304

Велинград

68 761

6305

Лесичово

12 103

6306

Пазарджик

207 547

6307

Панагюрище

38 038

6308

Пещера

38 171

6309

Ракитово

23 076

6310

Септември

41 962

6311

Стрелча

13 340

6312

Сърница

8 412

6401

Брезник

30 457

6402

Земен

15 415

6403

Ковачевци

11 558

6404

Перник

188 262

6405

Радомир

61 140

6406

Трън

23 927

6501

Белене

21 347

6502

Гулянци

26 268

6503

Долна Митрополия

47 215

6504

Долни Дъбник

27 797

6505

Искър

13 885

6506

Левски

43 957

6507

Никопол

24 073

6508

Плевен

226 765

6509

Пордим

13 613

6510

Червен бряг

55 946

6511

Кнежа

29 061

6601

Асеновград

139 650

6602

Брезово

23 142

6603

Калояново

23 275

6604

Карлово

110 656

6605

Кричим

13 659

6606

Лъки

12 968

6607

"Марица"

54 730

6608

Перущица

8 485

6609

Пловдив

647 863

6610

Първомай

46 949

6611

Раковски

47 016

6612

"Родопи"

71 388

6613

Садово

28 861

6614

Стамболийски

37 440

6615

Съединение

22 810

6616

Хисаря

32 319

6617

Куклен

17 955

6618

Сопот

16 492

6701

Завет

24 273

6702

Исперих

57 669

6703

Кубрат

50 208

6704

Лозница

26 853

6705

Разград

96 891

6706

Самуил

28 409

6707

Цар Калоян

14 298

6801

Борово

14 298

6802

Бяла

34 846

6803

Ветово

29 726

6804

Две могили

20 482

6805

Иваново

21 652

6806

Русе

280 929

6807

Сливо поле

23 275

6808

Ценово

13 500

6901

Алфатар

12 702

6902

Главиница

32 585

6903

Дулово

60 103

6904

Кайнарджа

17 157

6905

Силистра

123 025

6906

Ситово

16 199

6907

Тутракан

36 429

7001

Котел

38 171

7002

Нова Загора

79 022

7003

Сливен

247 048

7004

Твърдица

25 935

7101

Баните

20 615

7102

Борино

11 584

7103

Девин

32 851

7104

Доспат

17 357

7105

Златоград

27 598

7106

Мадан

41 390

7107

Неделино

30 663

7108

Рудозем

33 190

7109

Смолян

113 589

7110

Чепеларе

20 815

7225

Столична община

1 904 974

7301

Антон

2 793

7302

Божурище

15 162

7303

Ботевград

61 832

7304

Годеч

13 766

7305

Горна Малина

17 037

7306

Долна баня

9 975

7307

Драгоман

19 817

7308

Елин Пелин

42 148

7309

Етрополе

27 531

7310

Златица

13 899

7311

Ихтиман

34 560

7312

Копривщица

3 924

7313

Костенец

27 598

7314

Костинброд

31 987

7315

Мирково

7 315

7316

Пирдоп

18 088

7317

Правец

19 684

7318

Самоков

81 735

7319

Своге

49 822

7320

Сливница

22 145

7321

Чавдар

2 527

7322

Челопеч

3 924

7401

Братя Даскалови

27 398

7402

Гурково

13 766

7403

Гълъбово

29 393

7404

Казанлък

125 552

7405

Мъглиж

22 477

7406

Николаево

8 978

7407

Опан

14 697

7408

Павел баня

27 132

7409

Раднево

49 343

7410

Стара Загора

286 482

7411

Чирпан

51 338

7501

Антоново

46 018

7502

Омуртаг

71 674

7503

Опака

14 836

7504

Попово

65 183

7505

Търговище

135 261

7601

Димитровград

118 609

7602

Ивайловград

28 196

7603

Любимец

25 603

7604

Маджарово

16 339

7605

Минерални бани

21 420

7606

Свиленград

56 392

7607

Симеоновград

19 950

7608

Стамболово

36 043

7609

Тополовград

27 445

7610

Харманли

59 079

7611

Хасково

191 327

7701

Велики Преслав

31 122

7702

Венец

21 879

7703

Върбица

26 899

7704

Каолиново

32 186

7705

Каспичан

20 469

7706

Никола Козлево

17 237

7707

Нови пазар

45 632

7708

Смядово

17 423

7709

Хитрино

25 064

7710

Шумен

180 215

7801

Болярово

22 324

7802

Елхово

40 033

7803

Стралджа

35 245

7804

"Тунджа"

65 503

7805

Ямбол

146 300

 

Общо:

15 660 400Приложение № 4 към чл. 4, ал. 2, т. 2


(Ново - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 14.12.2022 г.)


Разпределение на трансферите по бюджетите на общините за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.1 от приложение № 1 (въз основа на броя членове в секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии по информация, предоставена от кметовете на общините в Министерството на финансите, и Решение № 1200-НС от 2 август 2022 г. на Централната избирателна комисия относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.)

 

Код по ЕБК

Община

Сума
(в лв.)

1

2

3

5111

Симитли

905

5113

Хаджидимово

7

5601

Борован

399

5611

Хайредин

984

5806

Крушари

27

6208

Медковец

133

6210

Чипровци

1 076

6406

Трън

498

6608

Перущица

47

6808

Ценово

186

6906

Ситово

506

7311

Ихтиман

705

7504

Попово

971

7605

Минерални бани

405

7801

Болярово

1 051

Общо

7 900Приложение № 5 към чл. 4, ал. 2, т. 3


(Ново - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 14.12.2022 г.)


Разпределение на трансферите по бюджетите на общините за възстановяване на действително извършените разходи от общините за изплащане на увеличения размер на възнагражденията, в т.ч. осигурителни вноски на членовете на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии, в които са гласували избиратели, болни от Ковид-19 или контактни лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, към датата на изборите за народни представители, и избиратели, болни от Ковид-19, настанени в лечебно заведение във връзка с Решение № 1460-НС/22.09.2022 г., и Указание № НС-15-270/29.09.2022 г. на Централната избирателна комисия

 

Код по ЕБК

Община

Сума

(в лв.)

1

2

3

5103

Благоевград

565

5108

Разлог

1 080

5110

Сатовча

525

5202

Бургас

1 410

5207

Поморие

432

5305

Варна

1 101

5401

Велико Търново

865

5402

Горна Оряховица

814

5504

Видин

1 100

5602

Бяла Слатина

565

5603

Враца

499

5605

Козлодуй

422

5701

Габрово

1 064

5803

Добрич

565

6103

Ловеч

565

6107

Угърчин

565

6209

Монтана

1 034

6401

Брезник

565

6404

Перник

1 523

6406

Трън

555

6601

Асеновград

565

6609

Пловдив

1 675

6806

Русе

1 064

6905

Силистра

555

6907

Тутракан

565

7003

Сливен

1 696

7225

Столична община

8 368

7313

Костенец

565

7314

Костинброд

392

7316

Пирдоп

565

7318

Самоков

535

7402

Гурково

565

7404

Казанлък

565

7410

Стара Загора

1 130

7701

Велики Преслав

422

7710

Шумен

1 430

7805

Ямбол

2 175

 

Общо

38 646

Промени настройката на бисквитките