Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 30.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД (ДВ, БР. 36 ОТ 2022 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД (ДВ, БР. 36 ОТ 2022 Г.)

В сила от 30.08.2022 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2, ал. 1 думата "тримесечен" се заменя с "петмесечен".

Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките