Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 30.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНЯНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНЯНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 31.08.2022 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Отменя се Устройственият правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 56 от 2022 г.).

§ 2. (1) В Постановление № 169 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта (ДВ, бр. 56 от 2022 г.) § 1, 2 и 3 от заключителните разпоредби се отменят.

(2) (В сила от 01.09.2022 г.) В Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 27 и 65 от 2017 г., бр. 8 от 2019 г., бр. 46 от 2020 г. и бр. 67 от 2021 г.), се правят следните изменения:

1. в чл. 15, ал. 2 числото "191" се заменя със "186";

2. в приложението към чл. 15, ал. 2:

а) числото "191" се заменя със "186";

б) на ред "Политически кабинет" цифрата "7" се заменя с "8";

в) на ред "в т.ч. съветници, експерти и сътрудници" цифрата "3" се заменя с "4";

г) на ред "Обща администрация" числото "46" се заменя с "43";

д) на ред "дирекция "Правно и административно осигуряване" числото "22" се заменя с "20";

е) на ред "дирекция "Финанси" числото "18" се заменя със "17";

ж) на ред "Специализирана администрация" числото "125" се заменя със "122";

з) на ред "дирекция "Инвестиционна политика и обществени поръчки" числото "18" се заменя със "17";

и) на ред "дирекция "Координация и контрол на спортната подготовка" числото "13" се заменя с "12";

к) на ред "дирекция "Младежки политики" числото "18" се заменя със "17".

Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението влиза в сила от 31 август 2022 г. с изключение на § 2, ал. 2, която влиза в сила от 1 септември 2022 г.

Промени настройката на бисквитките