Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 30.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 30.08.2022 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции (ДВ, бр. 54 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

"1. заместник министър-председателят по управление на европейските средства;"

б) създава се нова т. 2:

"2. министърът на финансите;"

в) досегашната т. 2 става т. 3.

2. Член 4 се изменя така:

"Чл. 4. Заместник министър-председателят по управление на европейските средства организира и координира процесите по одобрението на Плана по смисъла на чл. 20 от Регламент (ЕС) 2021/241 и по изменението му."

3. Създава се чл. 4а:

"Чл. 4а. (1) Министърът на финансите или оправомощено от него лице сключва споразумение с лице, представляващо ведомство или организация съгласно приложение № 1, или с оправомощен негов представител за инвестициите и реформите.

(2) Споразумението по ал. 1 определя общи и специфични правила и условия, както и правата и задълженията на страните.

(3) Споразумение по ал. 1 не се подписва, в случай че етапите или целите, свързани с изпълнението на реформите по приложение № 1, са изпълнени и докладвани.

(4) Министърът на финансите одобрява система за управление и контрол на Плана.

(5) Министърът на финансите или оправомощено от него лице подписва декларацията за управлението съгласно чл. 22, параграф 2, буква "в", точка "i" от Регламент (ЕС) 2021/241."

4. В чл. 5:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Заместник министър-председателят по управление на европейските средства при осъществяване на правомощията си се подпомага от дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.";

б) създава се нова ал. 2:

"(2) Министърът на финансите при осъществяване на правомощията си се подпомага от следните дирекции в специализираната администрация на Министерството на финансите:

1. дирекция "Национален фонд";

2. дирекция "Икономическа и финансова политика";

3. дирекция "Държавни помощи и реален сектор.";

в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:

аа) в т. 3 думите "чл. 4" се заменят с "чл. 4а";

бб) в т. 6 думите "чл. 4, ал. 2" се заменят с "чл. 4а, ал. 1";

вв) в т. 8 думите "чл. 4, ал. 2 и 4" се заменят с "чл. 4а, ал. 1 и 4";

г) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5;

д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея, в т. 2 думите "чл. 4" се заменят с "чл. 4а";

е) досегашната ал. 6 става ал. 7.

5. В чл. 8:

а) в ал. 1:

аа) в основния текст думите "чл. 3, ал. 1, т. 2" се заменят с "чл. 3, ал. 1, т. 3", думите "чл. 4, ал. 2" се заменят с "чл. 4а, ал. 1" и думите "чл. 4, ал. 4" се заменят с "чл. 4а, ал. 4";

бб) в т. 1 думите "ал. 4" се заменят с "ал. 5";

вв) в т. 8 думите "чл. 4, ал. 2" се заменят с "чл. 4а, ал. 1";

б) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "а в случая на Министерството на земеделието - на Държавен фонд "Земеделие", дейности и/или функции на съответната структура за наблюдение и докладване";

в) в ал. 2 и 3 навсякъде думите "чл. 3, ал. 1, т. 2" се заменят с "чл. 3, ал. 1, т. 3".

6. В чл. 9:

а) в основния текст думите "чл. 3, ал. 1, т. 2" се заменят с "чл. 3, ал. 1, т. 3", думите "чл. 4, ал. 2" се заменят с "чл. 4а, ал. 1" и думите "чл. 4, ал. 4" се заменят с "чл. 4а, ал. 4";

б) в т. 2 думите "чл. 5, ал. 2, т. 8" се заменят с "чл. 5, ал. 3, т. 8".

7. В чл. 10 думите "чл. 4, ал. 2" се заменят с "чл. 4а, ал. 1".

8. В чл. 11, ал. 2, т. 1 думите "чл. 4, ал. 2" се заменят с "чл. 4а, ал. 1".

9. В чл. 12:

а) в ал. 1 думите "чл. 4, ал. 2" се заменят с "чл. 4а, ал. 1", а думите "чл. 3, ал. 1, т. 2" се заменят с "чл. 3, ал. 1, т. 3";

б) в ал. 2, т. 1 след думите "сътрудник по управление на европейски проекти и програми" се добавя "(главен, старши и сътрудник)";

в) в ал. 4 думите "чл. 4, ал. 2" се заменят с "чл. 4а, ал. 1".

10. В чл. 13, ал. 1 думите "чл. 4, ал. 4" се заменят с "чл. 4а, ал. 4".

11. В чл. 14 думите "Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите" се заменят със "Заместник министър-председателят по управление на европейските средства".

12. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2 става приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 и се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3Код

Инвестиция

Отговорен за изпълнението на инвестицията в качеството му на Структура за наблюдение и докладване (СНД)/

Структура за наблюдение (СН)/
Краен получател (КП)

C1.I1

Центрове за НТИМ и иновации в образованието

Министерство на образованието и науката

СНД

C1.I2

Модернизиране на образователна инфраструктура

Министерство на образованието и науката

СНД

C1.I3

Предлагане на обучения за придобиване на умения в областта на цифровите технологии и създаване на обучителна платформа за възрастни

Министерство на труда и социалната политика

СНД

C1.I4

Младежки центрове

Министерство на образованието и науката

СНД

C2.I1

Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации

Министерство на иновациите и растежа Министерство на образованието и науката

СНД

C2.I2

Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките

Българска академия на науките

СНД

C3.I1

Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции ("AttractInvestBG")

Министерство на иновациите и растежа

СНД

C3.I2

Програма за икономическа трансформация

Министерство на иновациите и растежа

СНД

C4.I1

Подкрепа за обновяване на сградния фонд

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

СНД

C4.I2

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Министерство на енергетиката

СНД

C4.I3

Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление

Министерство на енергетиката

СНД

C4.I4

Цифрова трансформация на електропреносната

мрежа

"Електроенергиен системен оператор" - ЕАД

КП

Министерство на енергетиката

СН

C4.I5

Пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз

Министерство на енергетиката

СНД

C4.I6

Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия

Министерство на енергетиката

СНД

C4.I7

Пилотен проект за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от геотермални източници

Министерство на енергетиката

КП

C4.I8

Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)

Министерство на енергетиката

КП

C5.I1

Интегриране на екосистемния подход и прилагане на природосъобразни решения при опазването на защитените зони от мрежата "Натура 2000"

Министерство на околната среда и водите и партньори

КП

C5.I2

Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт

Министерство на околната среда и водите Изпълнителната агенция по горите и партньори

КП

C6.I1

Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство

Министерство на земеделието

СНД

C6.I2

Цифровизация на процесите от фермата до

трапезата

Министерство на земеделието

КП

C7.I1

Широкомащабно разгръщане на цифрова

инфраструктура

Министерство на електронното управление/Министерство на транспорта и съобщенията

КП

C7.I2

Изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и радиорелейна мрежа

Министерство на вътрешните работи

КП

C7.I3

Цифрова трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни административни услуги

Български пощи - ЕАД

КП

C8.I1

Железопътен подвижен състав

Министерство на транспорта и съобщенията

КП

C8.I2

Бордово оборудване за Европейската система за управление на влаковете

Министерство на транспорта и съобщенията

СНД

C8.I3

Цифровизация в железопътния транспорт и ERTMS

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

КП

Министерство на транспорта и съобщенията

СН

C8.I4

Интермодален терминал в Русе

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

КП

Министерство на транспорта и съобщенията

СН

C8.I5

Безопасност на движението по пътищата

Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" с партньор Агенция "Пътна инфраструктура"

КП

C8.I6

Линия 3 на метрото в София

"Метрополитен" - ЕАД

КП

C8.I7

Екологосъобразна мобилност - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

СНД

C9.I1

Програма за изграждане/доизграждане реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 еквивалент жители

"Български ВиК холдинг" - ЕАД

КП

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

СН

C9.I2

Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите

Министерство на околната среда и водите с партньори

КП

C10.I1

Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата

Висш съдебен съвет

КП

C10.I2

Цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси в системата на административното правораздаване

Върховен административен съд

КП

C10.I3

Трансформация на съществуващата в прокуратурата информационна и комуникационна инфраструктура

Прокуратура на Република България

КП

C10.I4

Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността

Министерство на вътрешните работи

КП

C10.I5

Подкрепа на въвеждането на задължителна съдебна медиация

Висш съдебен съвет

КП

C10.I6

Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

КП

C10.I7

Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

КП

C10.I8

Пространствен мониторинг, контрол и управление чрез модернизиране на Центъра за аерокосмически наблюдения (ЦАН)

Министерство на вътрешните работи

КП

C10.I9

Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни

Агенцията по вписванията с партньори Министерство на електронното управление, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Националното сдружение на общините в Република България

КП

C10.I10

Модернизирана система за стратегическо планиране

Национален статистически институт

КП

C10.I11

Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост

Министерство на финансите с партньори Централно координационно звено и Института по публична администрация

КП

C11.I1

Модернизация на дългосрочните грижи

Министерство на труда и социалната политика

СНД

C11.I2

Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания

Министерство на труда и социалната политика с партньори

КП

C11.I3

Развитие на социалната икономика

Министерство на труда и социалната

политика

КП

C11.I4

Модернизиране на Агенцията за социално

подпомагане

Агенцията за социално подпомагане

КП

Министерство на труда и социалната политика

СН

C11.I5

Модернизиране на Агенцията по заетостта

Агенцията по заетостта

КП

 

Министерство на труда и социалната политика

СН

C11.I6

Развитие на културния и творческия сектор

Национален фонд "Култура"

СНД

C11.I7

Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви

Министерство на културата с партньори

КП

C12.I1

Модернизиране на болничните заведения

Министерство на здравеопазването

КП

C12.I2

Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания

Министерство на здравеопазването

КП

C12.I3

Модернизация на психиатричната помощ

Министерство на здравеопазването

КП

C12.I4

Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха

Министерство на здравеопазването

КП

C12.I5

Национална цифрова платформа за медицинска диагностика

Министерство на здравеопазването

КП

C12.I6

Подобряване на Националната система за спешни комуникации на номер 112

Министерство на вътрешните работи и партньори

КП

C12.I7

Развитие на амбулаторните грижи

Министерство на здравеопазването

СНДКод

Реформа

Водещо ведомство/организация

C1.R1

Реформа на предучилищното, училищното образование и на ученето през целия живот

Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика

C1.R2

Реформа на висшето образование

Министерство на образованието и науката

C2.R1

Обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите

Министерство на иновациите и растежа, Министерство на образованието и науката

C3.R1

Нормативна уредба с оглед на привличането на промишлени инвестиции и развитието на промишлени екосистеми

Министерство на иновациите и растежа

C4.R1

Създаване на Национален фонд за декарбонизация

Министерство на енергетиката

C4.R2

Улесняване на инвестициите в енергийно-ефективно обновяване на жилищни сгради

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

C4.R3

Определение и критерии за "енергийна бедност" за домакинствата

Министерство на енергетиката

C4.R4

Насърчаване на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници чрез сметките за енергия

Министерство на енергетиката

C4.R5

Обслужване на едно гише за обновяване

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Агенцията за устойчиво енергийно развитие

C4.R6

Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници

Министерство на енергетиката

C4.R7

Разгръщане на потенциала на водородните технологии и производството и доставките на водород

Министерство на иновациите и растежа

C4.R8

Либерализация на пазара на електроенергия

Министерство на енергетиката

C4.R9

Пътна карта за неутралност по отношение на климата

Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите

C4.R10

Декарбонизация на енергийния сектор

Министерство на енергетиката

C4.R11

Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор

Министерство на енергетиката

C5.R1

Създаване на управленската структура на мрежата "Натура 2000"

Министерство на околната среда и водите

C6.R1

Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор

Министерство на земеделието

C7.R1

Разработване и прилагане на ефективна политическа и регулаторна рамка

Министерство на транспорта и съобщенията

C7.R2

Ефективно използване на радиочестотния спектър

Министерство на транспорта и съобщенията

C7.R3

Създаване на благоприятна инвестиционна среда

Министерство на транспорта и съобщенията

C8.R1

Стратегическа рамка за транспорта

Министерство на транспорта и съобщенията

C8.R2

Безопасност на движението по пътищата

Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"

C8.R3

Устойчива градска мобилност

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

C8.R4

Интегриран обществен транспорт

Министерство на транспорта и съобщенията

C8.R5

Електрическа мобилност

Министерски съвет (Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на околната среда и водите)

C9.R1

Нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

C9.R2

Продължаване на реформата във водния сектор

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

C10.R1

Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие

Министерство на правосъдието

C10.R2

Противодействие на корупцията

Министерство на правосъдието

C10.R3

Въвеждане на задължителна съдебна медиация

Министерство на правосъдието/Висш съдебен съвет

C10.R4

Укрепване на производствата по несъстоятелност

Министерство на правосъдието

C10.R5

Цифрова реформа на българския строителен сектор

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

C10.R6

Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата

Администрация на Министерския съвет, Министерство на електронното управление

C10.R7

Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия

Министерство на финансите/Агенцията за публичните предприятия и контрол

C10.R8

Подобряване на рамката за борба с изпирането

на пари

Министерство на финансите/Държавна агенция "Национална сигурност"

C10.R9

Подобряване на качеството на законодателния процес

Народно събрание

C10.R10

Обществени поръчки

Министерство на финансите/Агенцията по обществени поръчки

C10.R11

Разрастване България

Министерство на иновациите и растежа, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на правосъдието

C10.R12

Съвет за икономически анализи

Администрация на Министерския съвет

C11.R1

Реформа на схемата за минимален доход

Министерство на труда и социалната политика

C11.R2

Реформа на социалните услуги

Министерство на труда и социалната политика

C12.R1

Актуализиране на стратегическата рамка на сектор "Здравеопазване"

Министерство на здравеопазването

C12.R2

Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравно-информационна система

Министерство на здравеопазването

C12.R3

Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната

Министерство на здравеопазването

C12.R4

Стратегическа рамка и план за действие за увеличаване на наличието на първични и амбулаторни грижи

Министерство на здравеопазването

C12.R5

Подкрепа за по-доброто осигуряване на профилактични скринингови дейности

Министерство на здравеопазването

C12.R6

План за съвременно здравно образование в училищата

Министерство на здравеопазването

"

13. Приложение № 2 към чл. 12, ал. 4 се изменя така:

"Приложение № 2 към чл. 12, ал. 4УТВЪРЖДАВАМ:

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ. 4а, АЛ. 1 ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

на:

в сила от:

 

№ по ред

Инвестиция

 

Име, презиме, фамилия

Наименование на длъж-ността

Длъж-ностно ниво от КДА

Наименование на длъжностното ниво от КДА

Срок на трудовото правоотношение

Основна месечна заплата

Ниво на основната месечна заплата

 

Степен на основната месечна заплата

Минимален размер на основната месечна заплата
(в лв.)

Макси-мален размер на основната месечна заплата
(в лв.)

Индивидуална основна месечна заплата
(в лв.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител на проект/инвестиция:

Ръководител на звеното по човешки ресурси:

Главен счетоводител:

"

§ 2. В Постановление № 114 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (ДВ, бр. 43 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1:

а) в ал. 1, т. 1 думите "със заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите" се заменят със "с министъра на финансите";

б) в ал. 3 думите "заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите" се заменят с "министъра на финансите".

2. В чл. 5, ал. 2 изречение второ се изменя така: "Структура за наблюдение и докладване осигурява на заинтересованите лица възможност за писмени възражения и предложения в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от един месец."

3. В чл. 18, ал. 1:

а) в т. 2 накрая се добавя "и ал. 11";

б) в т. 4 думите "предложения, включени в списъка по чл. 15, ал. 3, които не са възразили пред ръководителя на структурата за наблюдение и докладване, и" се заличават.

4. В чл. 30, ал. 2 думите "чл. 20, чл. 21, чл. 25" се заличават и се създава изречение второ: "Решенията по чл. 20, 21 и 25 се съобщават на засегнатите кандидати/конкретни крайни получатели чрез Информационната система за Механизма, като на интернет страницата на структурата за наблюдение и докладване и в Информационната система за Механизма се публикува информация или списък относно издадените решения по чл. 20, 21 и 25, съдържащи данни за номера и датата на издаденото решение, регистрационен номер и наименование на предложението, краен получател и размер на предоставените средства, съответно отказаните средства."

Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките